Bookmark and Share

Bývalé strážovské kapličky

Vydáno dne 30. 03. 2006 (4234 x přečteno)

Dokument


K a p l e  s v .  J o s e f a

Na západním okraji města při silnici na Opálku stála od nepaměti zděná kaplička zasvěcená sv. Josefu. Kdo a kdy ji dal zbudovati, o tom není na místní faře žádného záznamu.

Dne 30. června 1838 dotazuje se vrchnostenský úřad na Bystřici rychtářského úřadu ve Strážově, na čí útraty byla postavena, od koho převzato udržování a zda o tom existuje nějaký zápis. Obec odpovídá 26. července 1838 takto: „V obci není zápisu ani pamětníka, kdy a kým byla kaplička zbudována. Prý byla před dávnými lety zcela renovírována na útraty jakéhosi „pána vojanskejch“ (Militärmannes). V době přítomné byla zcela obnovena a vyzdobena jednak z nadace 45 zl. W.W. (šajnů), kterou založil před lety zasnulý (+1817) Filip Kočí, bezdětný majitel selské usedlosti čp. 69 (U Tomrlů) a která je zapsána v Pozemkové knize městečka Strážova na panství Bystřickém z roku 1788 jednak vlastním nákladem Jana Adamce, zednického mistra ve Strážově, v letech 1813–49 majitele protějšího domku čp. 35 (U Graslů), který opravné práce sám provedl.

V letech 1849 – 62 pečoval o kapličku řezník a hostinský Josef Kalivoda, po Janu Adamcovi majitel čp. 35. Po Josefu Kalivodovi převzal dobrovolně péči o kapličku jeho syn a nástupce v živnosti Kalivoda Karel vulgo „Kodl“ zvaný a pečoval o ni i tehdy, když se v roce 1880 přestěhoval do čp. 2 na Hořejším náměstí. Proto se kapličce říkalo v minulých desetiletích „Kodlovic kaplička“.

Kaplička byla v osmdesátých letech dvacátého století při budování nové komunikace zbořena.

 

K a p l e   N e j s v ě t ě j š í   T r o j i c e

Na rozcestí cest k Lukavici a k Lehomu stojí rovněž od nepamětných dob, zděná kaplička zasvěcená ke cti Nejsvětější Trojice. Také o jejím založení nemáme pražádných zpráv ani písemných ani od starých pamětníků. V protokole obecního zastupitelstva ze 4. května 1891 se mezi jiným praví: „vedle tzv. sukovic kapličky (čp. 62)“ V jiném protokole obecního zastupitelstva z 23. ledna 1915 se uvádí jako udržovatelka kapličky paní Gabriela Soukupová, vdova po hostinském Josefu Soukupovi čp. 108 ve Strážově. Proto se jí říkalo donedávna „Soukupovic kaplička“.

Jest tudíž původ obou strážovských kapliček zahalen v mlhách pradávné minulosti. Okolnost, že už v roce 1838 ani nejstarší pamětníci o jejich vzniku ničeho nevědí, dokazuje, že výstavbu jejich dlužno klásti do dob velmi dávných, s největší pravděpodobností až do let kolem roku 1500.

Zdá se tomu nasvědčovati zápis v městské knize Janovic nad Úhlavou, uložené nyní v klatovském muzeu. Kniha ta byla původně majetkem strážovských dolů a na předních stránkách obsahuje různé důlní záznamy. Později přešla v majetek městečka Janovic, které použilo prázdných stran knihy ke svým účetnickým záznamům. Mezi důlními záznamy vpředu knihy se při roce 1559 praví: „Všichni členové hornické obce ve Strážově tvoří osazenstvo u sv. Trojice a sv. Jana při dolech na kyz ve Strážově.“

Bývalo totiž za starých dob zvykem, že havíři pracující těžce v temných dutinách podzemských v stálém nebezpečí zranění, zmrzačení, smrti nebo zadušení otravnými plyny se uchylovali pod ochranu některého svatého. Důlní osazenstvo neslo jeho jména a z vděčnosti či pro jistější ochranu postavilo svému nebeskému patronu kapličku!

Doly zašly, horníky rozvál vítr do všech světa úhlů a kapličky jejich tu stojí podnes jako němí svědkové zašlé hornické slávy strážovských stříbrných dolů.

21. března 1965 rozebrali vojáci janovické posádky tankem poškozenou Soukupovic kapličku. Materiál zavezli k Soukupům čp. 108.