Bookmark and Share

Č.13 – KTEROU SE DOPLŇUJE VYHLÁŠKA OBCE STRÁŽOV Č.

Vydáno dne 15. 11. 2001 (4418 x přečteno)

kterou se doplňuje vyhláška obce Strážov č. 5 (1/1991), o místních poplatcích.


Obecně závazná vyhláška č. 13kterou se doplňuje vyhláška obce Strážov č. 5 (1/1991), o místních poplatcích.

Zastupitelstvo obce Strážov vydává dne 15. listopadu 2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1


Vyhláška obce Strážov č. 5 (1/1991), o místních poplatcích se doplňuje takto:

Za článek 24 se vkládá Čl. 24a, který včetně nadpisu zní:

Čl. 24aOsvobození


Od poplatku ze vstupného je osvobozena základní organizace Svazu zdravotně postižených Strážov.

Čl. 2


Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2002.


Starosta obce:Ing. Jan Pavlásek
Zástupce starosty:Miroslav Jiřík