Bookmark and Share

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY, vyhláška č. 32/2008

Vydáno dne 12. 02. 2009 (3222 x přečteno)

Obecně závazná vyhláška č. 32/2008

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Zastupitelstvo města Strážov vydává dne 11. prosince 2008 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

 

Správu poplatku vykonává Městský úřad Strážov (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. 2

Poplatník

 

Poplatek platí:

 

a)        fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

 

b)        fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

(1)     Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí 450 Kč a je tvořena

 

a)      z částky 200 Kč za kalendářní rok a

 

b)      z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

(2)     Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí 500 Kč a je tvořena

 

a)      z částky 250 Kč za kalendářní rok a

 

b)      z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

 

(3)     V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

Čl. 4

Osvobození

 

Od poplatku jsou osvobozeni:

 

a)   fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, avšak jsou dlouhodobě umístěny v léčebných zařízeních,

 

b)   fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a jsou osobami s těžkým zdravotním postižením, jímž byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

 

c)    fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, avšak delší dobu se zde nezdržují a jejich pobyt je neznámý,

 

d)   fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a zároveň mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. V tomto případě je tato osoba osvobozena od poplatku placeného dle článku 2 písm. b,

 

e)   třetí a každé další dítě do 18 let v rodině,

 

f)     děti až do dovršení věku 1 roku,

 

g)   osoby, které se po celý kalendářní rok 2009 zdržují mimo území České republiky.

 

Čl. 5

Splatnost

 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března 2009.

 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

 

(1)     Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

(2)     Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

Čl. 7

 

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek nebo jejich nezaplacenou část až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 

Čl. 8

 

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

 

Č. 9

 

(1)     Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

(2)     Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Čl. 10

 

Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

Čl. 11

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Strážov č. 31, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13. 12. 2007.

 

Čl. 12

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2009.