Bookmark and Share

MÍSTNÍ POPLATKY

Vydáno dne 12. 02. 2009 (3141 x přečteno)

Obecně závazná vyhláška č. 24/2004

o místních poplatcích


Zastupitelstvo obce Strážov vydává dne 23. září 2004 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Čl. 1

Správa místních poplatků

Správu místních poplatků vykonává Obecní úřad Strážov (dále jen „správce poplatku“)
a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Čl. 2

Základní ustanovení

 

Obec Strážov vybírá tyto místní poplatky (dále jen "poplatky")

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

c) poplatek za užívání veřejného prostranství,

d) poplatek ze vstupného,

e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,

f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

 

Čl. 3

Poplatek ze psů

 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba vlastnící služební či lovecky upotřebitelné psy, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. 12. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

 

(3) Sazba poplatku ze psů činí ve Strážově 100 Kč a v ostatních osadách 50 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je osamělý poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, činí 50 % výše uvedeného poplatku. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

 

(4) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3.

 

(5) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. běžného roku. Při vzniku poplatkové povinnosti během roku je poplatek splatný do 15ti dnů od této skutečnosti, přičemž v této lhůtě je poplatník povinen tuto okolnost správci poplatku oznámit. Zanikne-li poplatková povinnost musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.

 

Čl. 4

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

 

(2) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

 

a)osoby nevidomé, bezmocné a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

 

(3)     Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, je plátcem poplatku a za poplatek ručí.

 

(4)     Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně
a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.

 

(5) Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 5 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

 

(6) Ubytovatel je povinen písemně oznámit správci poplatku zahájení činnosti ubytování do 15 dnů ode dne zahájení této činnosti. Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku (případě hotově v pokladně správce) měsíčně – nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

 

Čl. 5

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje a služeb. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí náměstí ve Strážově – tj. p.p.č. 1411/2 v k.ú. Strážov na Šumavě.

 

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

 

(3) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí 10 Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství.

 

(4) Každá právnická nebo fyzická osoby musí požádat správce poplatku o povolení k užívání veřejného prostranství a sjednat rozsah a dobu užívání. Poplatek je splatný nejpozději okamžikem započetí užívání veřejného prostranství.

 

 


 

Čl. 6

Poplatek ze vstupného

 

(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely této vyhlášky rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 

(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

 

(3) Sazba poplatku ze vstupného činí 10 % z úhrnné částky vybraného vstupného.

 

(4) Poplatek je splatný nejpozději do 15ti dní od konání akce, přičemž pořadatel je povinen v uvedené lhůtě předložit také vyúčtování vstupného.

 

Čl. 7

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

 

(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj.

 

(2) Poplatek za výherní hrací přístroj platí jeho provozovatel.

 

(3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5000 Kč.

 

(4) Poplatek je splatný současně s úhradou správního poplatku za povolení provozu výherních hracích přístrojů.

 

Čl. 8

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je upraven zvláštní obecně závaznou vyhláškou.

 

Č. 9

Společná ustanovení

 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

(2)     Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve které poplatková povinnost vznikla.

 

(3)     Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

(4)     Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Strážov č. 19, o místních poplatcích ze dne 27. 11. 2003.

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2004.