Bookmark and Share

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ - dodatek

Vydáno dne 12. 02. 2009 (2781 x přečteno)

Obecně závazná vyhláška č. 21

kterou se mění vyhláška Obce Strážov č. 14 (1/2002),

řád veřejného pohřebiště.


Zastupitelstvo obce Strážov vydává dne 27. 11. 2003 jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 ost. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště.

Čl. 1

Vyhláška Obce Strážov č. 14 (1/2002), řád veřejného pohřebiště

se mění takto:

 

Text článku 7 zní:

„Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí na základě provedeného hydrologického posouzení 12 let.“

Článek 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004.