Bookmark and Share

SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Vydáno dne 12. 02. 2009 (3617 x přečteno)

Obecně závazná vyhláška č. 28/2005

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.


Zastupitelstvo obce Strážov vydává dne 24. listopadu 2005 podle ustanovení § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

 

 

Čl. 1

Obecná ustanovení

 

(1)     Tato vyhláška upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „nakládání s odpady“), včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajících na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob.

 

(2)     Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce Strážov trvalý pobyt a dále pak pro fyzické osoby, které mají na území obce Strážov ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

 

(3)     Tato vyhláška je dále závazná pro původce stavebních odpadů na území obce Strážov – právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání v rozsahu, jak je dále v této vyhlášce stanoven.

 

Čl. 2

Základní pojmy

 

(1)       Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

(2) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

(3) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

(4)        Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

 

Čl. 3

Nakládání s odpadem a sběrné nádoby

 

(1)     Nakládání s odpady, které mají původ v činnosti fyzických osob, zajišťuje obec za poplatek stanovený ve vyhlášce obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.

 

(2)     Pro nakládání se zbytkovým komunálním odpadem po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti a kuchyňské odpady, jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

 

a)   Sběrné nádoby (popelnice) – slouží k ukládání zbytkového odpadu. Doporučuje se maximálně jedna sběrná nádoba pro každou domácnost. Sběrné nádoby určené ke svozu musí být umístěny na dostupné místo po dohodě s firmou provozující svoz. Svoz sběrných nádob je realizován ve Strážově, Lukavici, Opálce, Vítni, Brtí a Lehomi. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech (v zimním období 1x týdně a v letním období 1x za 14 dní).

 

b)   Velkoobjemové kontejnery – slouží k ukládání zbytkového odpadu. Tyto kontejnery jsou umístěny v Božtěšicích, Horních Němčicích, Záhorčicích a Rovné.

 

c)    Igelitové pytle (speciálně od firmy, která provozuje svoz) – slouží k ukládání zbytkového odpadu z míst, kde není zajišťován svoz pomocí sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů. Pytle dostanou občané, jichž se tento druh sběrného systému týká, při platbě místního poplatku Obecním úřade ve Strážově. Fyzické osoby, které mají na území obce Strážov trvalý pobyt obdrží 42 pytlů na číslo popisné, fyzické osoby, které mají na území obce Strážov ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci obdrží 12 pytlů. Sběrnými místy igelitových pytlů, které je nutné řádně zavázat, jsou Patraska (autobusová zastávka u německé školy), Víteň (u kontejnerů na tříděný odpad), Lukavice (autobusová zastávka na návsi) a Strážov (U Martikánů). Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech (1x týdně v zimním období a 1x za 14 dní v letním období). Na základě telefonické objednávky odvozu na obecním úřadě je možné realizovat svoz přímo od konkrétních objektů, přičemž v tomto případě je vhodné shromáždit pytle za delší období.

 

(3) Pro nakládání s tříděným odpadem jsou občanům k dispozici tyto nádoby a zařízení:

 

a)Kontejnery na tříděný odpad – plastové nádoby na sklo, plasty a papír, které jsou umístěny ve Strážově na náměstí, u sokolovny, u bytovek a v Káclinku, ve Vítni (jen sklo a plasty) a v Zahorčicích (jen sklo a plasty). Svoz bude obcí organizován dle naplněnosti nádob.

 

b)Sběr železného šrotu – kontejner je umístěn ve Strážově na obecním pozemku s místním názvem „U Martikánů“.

 

c)  Odvoz nebezpečných odpadů (tj. akumulátorů, pneu, televizorů, lednic a dalších) je obcí organizován minimálně 2x ročně prostřednictvím specializované firmy. Uvedený svoz je určen pouze pro místní občany a pro osoby, které mají v obvodu obce objekt sloužící nebo určený k rekreaci. Občané budou na tuto akci vždy včas upozorněni.

 

(4)                Zakazuje se:

 

a)   dávat do sběrných nádob pro komunální odpad ropné látky, zeminu, stavební odpad, uhynulá nebo zabitá zvířata, žhavý popel, zahradní odpad a ostatní podobné látky, které nemají charakter komunálního odpadu,

 

b)   do sběrných nádob určených pro tříděné druhy odpadu ukládat jiné druhy komunálního odpadu.

 

 

Čl. 4

Nakládání se stavebním odpadem

 

(1) Odstraňování a přepravu stavebního odpadu si jako placenou službu zajišťuje fyzická osoba, které tento odpad vznikl, a to prostřednictvím smluvně sjednané oprávněné osoby.

 

(2)  Stavební odpad vznikající na území obce Strážov při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být shromažďován do rozměrově vhodných kontejnerů osoby provádějící v souladu s obecně závaznými právními předpisy činnosti nakládání s odpady, pokud není stavební odpad přímo přepravován z místa jeho vzniku k využití nebo odstranění.

 

(3)  Přepravu kontejnerů naplněných stavebním odpadem je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, k ohrožování bezpečnosti a zdraví osob, k neoprávněnému záboru veřejného prostranství a k nepříznivému estetickému vlivu na prostředí v obci.

 

Čl. 5

Nakládání s odpadem ze hřbitova

 

(1)     Odpad ze hřbitova je ukládán do přistavených kontejnerů a odtud po jejich naplnění obcí odvážen na řízenou skládku. Je zakázáno ukládat do kontejnerů jiný než hřbitovní odpad.

 

Čl. 6

Povinnosti fyzických osob

 

Fyzická osoba je povinna:

 

(1)     Umožnit přístup k sběrným nádobám v době jejich vyprazdňování.

 

(2)     Udržovat nejbližší okolí a samotné stanoviště sběrných nádob v čistotě.

 

(3)     Sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít.

 

(4)     Při používání sběrných pytlů, tyto řádně zavázat a uložit jen na místa k tomu určená.

 

(5)     Do sběrných nádob na shromažďování tříděného odpadu ukládat pouze odpad, pro který jsou určeny.

 

 

Čl. 7

Povinnosti obce jako původce komunálního odpadu

 

Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě a způsobem v této vyhlášce určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

 

Čl. 8

Sankce

 

Porušení této vyhlášky se postihuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

Kontrolní činnost nad dodržováním ustanovení této vyhlášky, včetně kontroly, zda fyzická osoby se zbavuje odpadu v souladu se zákonem o odpadech, zajišťuje Obecní úřad Strážov a členové Zastupitelstva obce Strážov.

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Obce Strážov č. 22, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 23. 9. 2004.

 

Čl. 11

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.