Bookmark and Share

U S N E S E N Í

Vydáno dne 19. 02. 2009 (2734 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 5. února 2009 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada schválila:

22) ... uzavření smluv o dílo se společností G-PROJEKT České Budějovice na zpracování a administraci dotačních žádostí na akci „Revitalizace MPZ Strážov“. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 3/2008 zodpovídá: starosta

23) ... uzavření dodatku ke smlouvě s Plzeňským krajem o poskytování finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti, který pro rok 2009 činí 79.800 Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 3/2008 zodpovídá: starosta

Rada zamítla:

24) ... žádost Marie Zemančíkové, Strážov 71, o příspěvek na umístění v Domově s pečovatelskou službou v Klatovech ve výši 40.000 Kč. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 3/2008 zodpovídá: starosta

Rada doporučuje:

25) ... zastupitelstvu schválit žádost Václava Taušera, Zahorčice 11, o odprodej st.p.č. 14/2 a části p.p.č. 504/1 v k.ú. Zahorčice. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta

26) ... zastupitelstvu schválit rozpočet na rok 2009 s následujícími parametry: celkové příjmy 18 972 tisíc Kč, celkové výdaje 22 292 tisíc Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta

Rada nedoporučuje:

27) ... zastupitelstvu schválit žádost společnosti RUVA, Révová 14/213, Praha 10, o odprodej části p.p.č. 1411/29 v k.ú. Strážov. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 2/2008 zodpovídá: starosta

Rada postupuje:

28) ... zastupitelstvu výkaz zisku a ztráty a rozvahu včetně příloh Základní školy a mateřské školy Strážov za rok 2008. termín: 2/2008 zodpovídá: starosta

29) ... zastupitelstvu žádost Ladislava Tauška, Zahorčice 15, o změnu územního plánu v k.ú. Zahorčice. termín: 2/2008 zodpovídá: starosta

30) ... zastupitelstvu žádost Pavla Truhláře, Strážov E3, o změnu územního plánu v k.ú. Strážov. termín: 2/2008 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

31) ... starostu, aby s právním zástupcem města prošetřil soulad požadavku společnosti Vodospol s.r.o. Klatovy na úhradu ztráty z hospodaření vodovodu s platnou smlouvou o provozování vodohospodářského majetku. termín: 3/2008 zodpovídá: starosta