Bookmark and Share

U S N E S E N Í

Vydáno dne 26. 05. 2009 (2989 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve 26. 2. 2009 od 19.00 hod. v hostinci „U Lukšíků“ ve Strážově.


Zastupitelstvo schválilo:

119) ... žádost Pavly Hanzlíkové, Strážov 104, a Vladimíra Hanzlíka, Luby 235, o prodej části p.p.č. 359 ve zj. ev. k.ú. Strážov o výměře cca 22 m2 za cenu 10 Kč/m2. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

120) ... žádost Václava Taušera, Zahorčice 11, o prodej st.p.č. 14/2 a části p.p.č. 504/1 v k.ú. Zahorčice o celkové výměře cca 10 m2 za cenu 10 Kč/m2. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

121) ... žádost Marie a Vl. Rendlových o změnu úz. plánu v k.ú. Lukavice. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

122) ... žádost Freda Koppa o změnu úz. plánu v k.ú. Brtí. (12 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

123) ... žádost Marie Idlbekové o změnu úz. plánu v k.ú. Viteň. (12 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

124) ... žádost Radky a Ladislava Chalušových o změnu úz. plánu v k.ú. Opálka. (12 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

125) ... žádost Petra Hofmana o změnu úz. plánu v k.ú. Krotějov. (12 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

126) ... žádost Josefa Škacha o změnu úz. plánu v k.ú. Krotějov. (8 pro / 1 proti / 4 se zdrželi)

127) ... žádost Jaroslavy a Václava Denkových o změnu úz. plánu v k.ú. Strážov. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

128) ... žádost Marie Rubášové o změnu úz. plánu v k.ú. Rovná. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

129) ... žádost Ladislava Tauška o změnu úz. plánu v k.ú. Zahorčice za podmínky, že bude doloženo souhlasné stanovisko ČEZu. (8 pro / 2 proti / 3 se zdrželi)

130) ... rozpočet města na rok 2009 s následujícími parametry: příjmy 18.972.000 Kč a výdaje 22.292.000 Kč, kdy záporné saldo bude hrazeno z úspor minulých let. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

131) ... zřízení věcného břemene na p.p.č. 457 v k.ú. Zahorčice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem nadzemního vedení za úplatu 500 Kč. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

132) ... zřízení věcného břemene na p.p.č. 611 (GP) v k.ú. Krotějov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem vedení NN za úplatu 500 Kč. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

133) ... předložení žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad na projekty „Revitalizace městské památkové zóny“ a „Stavební úpravy radnice“ včetně spolufinancování projektů v rámci rozpočtu města. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

 

Zastupitelstvo souhlasí:

134) ... se stanovami místní akční skupiny Ekoregion Úhlava o.s., s realizací jejího Strategického plánu leader na roky 2007 – 2013, s nímž bylo seznámeno, jakož i s realizací dalších programů realizovaných občanským sdružením Ekoregion Úhlava na svém území a se zařazením do územní působnosti MAS.  Jako zástupce města pro jednání v orgánech sdružení jmenuje zastupitelstvo Ing. Josefa Rouska. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

 

Zastupitelstvo zamítlo:

135) ... žádost společnosti RUVA, Révová 14/213, Praha, o prodej části p.p.č. 1411/29 v k.ú. Strážov o výměře cca 60 m2. (2 pro / 11 proti / 0 se zdrželo)

136) ... žádost Pavla Truhláře, Strážov E3, o změnu územního plánu v k.ú. Strážov. (6 pro / 2 proti / 5 se zdrželo)

137) ... žádost Spolku podnikatelů ve venkovské turistice Jihozápad, o.s. o souhlas s vedením značené páteřní hipostezky po trase: Děpoltice – Patraska – Strážov – Zahorčice – Opálka – Blata. (0 pro / 12 proti / 1 se zdržel)