Bookmark and Share

U S N E S E N Í

Vydáno dne 24. 08. 2009 (3220 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve 28. 5. 2009 od 19.00 hod. v hostinci „U Lukšíků“ ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

143) ... provést směnu nemovitostí v k.ú. Horní Němčice s Václavem a Zdeňkou Kolářovými, Horní Němčice 2. Konkrétně se jedná o garáž a st.p.č. 25, které jsou ve vlastnictví Města Strážov, za části p.p.č. 254 a 255 ve zj. ev., které jsou ve vlastnictví manželů Kolářových, bez dalšího finančního vyrovnání. (13 pro / 0 proti / 1 se zdržel)

144) ... provést směnu pozemků v k.ú. Horní Němčice s Petrem Tomanem, Brtí 27. Konkrétně se jedná o p.p.č. 57 (GP), 56, 330 (GP), 59 (GP) a 60, které jsou ve vlastnictví Města Strážov, za p.p.č. 251, 250, 262 a část parcely č. 253 ve zj. ev., které jsou ve vlastnictví Petra Tomana, bez dalšího finančního vyrovnání. Na pozemky města bude uloženo věcné břemeno na stávající vodovod. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

145) ... provést směnu pozemků v k.ú. Horní Němčice s Petrem Tomanem, Brtí 27. Konkrétně se jedná o část p.p.č. 324/1, která je ve vlastnictví Města Strážov, za části p.p.č. 251 a 250 ve zj. ev., které jsou ve vlastnictví Petra Tomana, bez dalšího finančního vyrovnání. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Zastupitelstvo schválilo:

146) ... žádost Michaely a Jiřího Vacínových, Lukavice 27, o odprodej části p.p.č. 23 ve zj. ev. k.ú. Lukavice o výměře 28 m2 za cenu 10 Kč/m2. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

147) ... žádost Martiny Šindelářové, Strážov 284, o odprodej části p.p.č. 211/3 v k.ú. Strážov o výměře 30 m2 za cenu 10 Kč/m2. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

148) ... navržená rozpočtová opatření č. 2/2009 ve formě rozpočtových změn. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

149) ... obecně závaznou vyhlášku č. 33, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/1992, o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. (13 pro / 0 proti / 0 se zdržel)

150) ... změnu č. 9 územního plánu města Strážov a vyhodnocení připomínkového řízení obsažené v důvodové zprávě. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Zastupitelstvo zamítlo:

151) ... žádost Ilony Bruckdorferové, Strážov 105, o prodej části p.p.č. 1411/16 v k.ú. Strážov. (1 pro / 11 proti / 2 se zdrželi)

152) ... žádost Milana Souška, Víteň 36, o prodej části p.p.č. 57/1 v k.ú. Víteň. (5 pro / 5 proti / 4 se zdrželi)

153) ... žádost Marie Kolářové, Božtěšice 11, o prodej části p.p.č. 6/4 v k.ú. Božtěšice. (1 pro / 10 proti / 3 se zdrželi)

Zastupitelstvo projednalo:

154) ... Závěrečný účet Města Strážov za rok 2008. Společně se závěrečným účtem projednalo zastupitelstvo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Strážov za rok 2008. Závěrem přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, je skutečnost, že nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelstvo vzalo přednesenou zprávu na vědomí a uzavřelo toto projednání vyjádřením souhlasu bez výhrad. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

155) ... výsledek hospodaření Strážovské čerpací stanice s.r.o. a příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov za rok 2008.

156) ... stížnost majitele nemovitosti čp. 7 v Javoříčku (Václav Matějka, bytem Morseova 252, Praha) s tím, že bylo konstatováno, že provedená oprava místní komunikace v Javoříčku je dostačující.

Zastupitelstvo odložilo:

157) ... návrh na zvýšení ceny prodávaných pozemků.