Bookmark and Share

U S N E S E N Í

Vydáno dne 24. 08. 2009 (2931 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 4. června 2009 od 19.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

86) ... podat výpověď ze stávajícího smluvního vztahu se společností Vodospol Klatovy na provoz vodohospodářské infrastruktury k 31.12.2009 s tím, že současný provozovatel bude požádán o zpracování nabídky na provoz vodohospodářské infrastruktury dle stanovených podmínek. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 7/2009 zodpovídá: starosta

 

Rada schválila:

87) ... navýšení finančních prostředků vyčleněných na opravu hasičské zbrojnice na Opálce o 10 tisíc Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 7/2009 zodpovídá: starosta

88) ... žádost Moniky Faustové, Strážov 331, o souhlas s umístěním střešního okna v půdním prostoru čp. 331/332 ve Strážově, avšak pouze za předpokladu, že bude doložen souhlas Stavebního a nájemního družstva Strážov. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 7/2009 zodpovídá: starosta

89) ... možnost zaměstnávání zájemců v rámci institutu veřejné služby. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 7/2009 zodpovídá: starosta

90) ... přípravu tradičního dětského dne v režii občanské komise, přičemž na akci bude z rozpočtu města vyčleněno 10 tisíc Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 7/2009 zodpovídá: starosta

91) ... proplacení daně darovací vyplývající z věcných břemen zřízených na lesní pozemky p. č. 121, 122 a 123 v k.ú. Zahorčice. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 7/2009 zodpovídá: starosta

92) ... navržená rozpočtová opatření č. 3/2009 ve formě rozpočtových změn. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 7/2009 zodpovídá: starosta

93) ... přijetí brigádníka na sezónní výpomoc v době letních prázdnin. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 7/2009 zodpovídá: starosta

Rada zamítla:

94) ... žádost Jiřího Klapetka, Strážov 184, o souhlas s umístěním mobilní buňky na p.p.č. 1399/2 v k.ú. Strážov. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 6/2009 zodpovídá: starosta

Rada doporučuje:

95) ... zastupitelstvu schválit nové ceny prodávaných pozemků města – u zemědělských pozemků trojnásobek průměrné katastrální úřední ceny, u pozemků v intravilánu Strážova 40 Kč/m2 a u pozemků v intravilánu ostatních osad 20 Kč/m2. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

Rada postoupuje:

96) ... zastupitelstva žádost Václava Souška, Zahorčice 20, o odprodej části p.p.č. 161/1 v k.ú. Zahorčice. termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

Rada vzala na vědomí:

97) ... předložený seznam neplatičů místního poplatku za odpady, jejichž počet se rapidně snížil díky předžalobní upomínce ze strany právního zástupce města. termín: 7/2009 zodpovídá: starosta

98) ... odmítnutí provozování veřejného dětského hřiště ze strany Základní školy a mateřské školy Strážov. termín: 7/2009 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

99) ... starostu, aby na program příštího jednání zastupitelstva zařadil zprávy předsedů finančního a kontrolního výboru. termín: 7/2009 zodpovídá: starosta

100) ... starostu, aby v součinnosti se správcem městských lesů zjistil možnosti směny lesních cest s Lesy ČR za účelem zajištění přístupu k některým nemovitostem v Rovné. termín: 7/2009 zodpovídá: starosta