Bookmark and Share

U S N E S E N Í

Vydáno dne 24. 08. 2009 (3271 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 30. července 2009 od 17.30 v kanceláři starosty.


Rada schválila:

101) ... aby město poskytlo majitelům sousedního čp. 72 prostředek na likvidaci plevele za účelem úklidu stoky na hranici zahrad. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

102) ... úhradu 50 % nákladů (cca 25 tisíc Kč) na zaasfaltování veřejné komunikace v délce cca 80 metrů před nemovitostí čp. 1 v k.ú. České Hamry, což bude činit cca 25 tisíc Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

103) ... poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Strážov ve výši 5000 Kč na zabezpečení hasičské soutěže v rámci ZČHL. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

104) ... bezplatné poskytnutí tyčí v samovýrobě na opravu mostu v Oboře, avšak nosné dřevo je nutné, aby si majitel zakoupil. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

105) ... uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1411/17, 1411/20, 1411/26, 1411/25, 1411/31, 141/27, 1411/2, 1411/23, 1411/22, 1449/2, 1411/21, 1411/28, 1411/1, 1411/19 a čp. 111 vše k.ú. Strážov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem zemního vedení kNN a NN. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

106) ... uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavební parcele č. 310 v k.ú. Strážov ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem rekonstrukce přípojky VN. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

107) ... proplacení oprávněných víceprácí (tj. plechování boků arkýřů a jiné laťování ve výši 65195 Kč vč. DPH) na akci „výměna střechy na čp. 331/332“, avšak požaduje uplatnění penále z prodlení v dodání díla v plné výši
a další postup dle platné smlouvy o dílo. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

108) ... přípravu projektu v rámci programu Leader na akci „Rekonstrukce areálu koupaliště – 2. etapa“, která bude zahrnovat výstavbu kiosku a zastřešení pergoly. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

109) ... uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou Silnice Klatovy na opravy místních komunikací ve správním území města, který se týká posunutí termínu dokončení na 15.8.2009. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

110) ... žádost Lucie Ondřejové, bytem Strážov 296, o prominutí dluhu na místním poplatku za odpady za období 2003 - 2006, kdy byla mladší 18 let. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

111) ... uzavření dohody o užívání pozemků v katastrálním území Brtí, sepsanou mezi Městem Strážov a Václavem Matějkou, Morseova 252, Praha 10, která řeší průběh veřejné cesty po soukromém pozemku za možnost skladování dřeva na pozemku v majetku města. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

112) ... uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část p.p.č. 149 v k.ú. Strážov, která bude zároveň řešit vybudování opěrné zdi v lokalitě na Hradčanech před čp. 20. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

113) ... žádost Františka Štampach, Strážov 198, o souhlas s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemích bývalého zemědělského družstva. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

114) ... uzavření havarijní pojistky nového pracovního stroje MULTICAR M26 u pojišťovny Kooperativa. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

115) ... uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže na st. p. č. 39 v k.ú. Strážov (u objektu základní školy) s Janem Benešem, Strážov 308, na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce jeden kalendářní měsíc. Výše nájemného byla stanovena na 400 Kč bez DPH. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

116) ... uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Plzeňským krajem na akci „Oprava elektroinstalace a výměna svítidel v budově základní a mateřské školy, zřizované organizace: Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace“ ve výši 52 tisíc Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

117) ... uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Plzeňským krajem na činnost Junior klubu Strážov ve výši 23 tisíc Kč. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

118) ... pronájem rybníka ve Vítni (p.p.č. 56 v k.ú. Víteň) na dobu neurčitou Sboru dobrovolných hasičů Víteň. Nájemné bude činit 100 Kč za rok. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

119) ... pronájem Sádského rybníka (p.p.č. 998 v k.ú. Strážov) na dobu neurčitou Mysliveckému sdružení Strážov. Nájemné bude činit 100 Kč za rok. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

120) ... pronájem rybníka v Lukavici (p.p.č. 35 a 36 v k.ú. Lukavice) na dobu neurčitou Sboru dobrovolných hasičů Lukavice. Nájemné bude činit 100 Kč za rok. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

121) ... pronájem Muchkovic rybníka (p.p.č. 1073 a 1074 v k.ú. Strážov) na dobu neurčitou Sboru dobrovolných hasičů Strážov. Nájemné bude činit 100 Kč za rok. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

122) ... uzavření nájemní smlouvy na pronájem areálu koupaliště na letošní letní sezónu s Jitkou Jiříkovou za cenu 30.000 Kč/sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

123) ... výměnu umyvadla a kuchyňského sporáku v bytě v mateřské škole. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

Rada zamítla:

124) ... žádost Margarety Ames, Krotějov 24, o rozšíření svozového místa popelářského vozu i na nemovitost čp. 24 v Pláskách. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

125) ... záměr prodat některé vyřazené vozidla MULTICAR nebo jeho část, neboť budou využity na náhradní díly. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

Rada doporučuje:

126) ... zastupitelstvu schválit žádost Antonína a Marty Kozákových, Družstevní 278, Chlumčany, o odprodej části p.p.č. 619 ve zj. ev. k.ú. Krotějov. hlasování: (5 pro / 0 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

Rada nedoporučuje:

127) ... zastupitelstvu schválit žádost Václava a Jaroslavy Denkových, Strážov 262, o směnu p.p.č. 1274/8 za p.p.č. 1274/60 v k.ú. Strážov. hlasování: (0 pro / 5 proti / 0 se zdrželo) termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

Rada pověřila:

128) ... starostu, aby projednal s právním zástupcem města odmítnutí Jarmily Tomanové, Štěpánovice 31, placení poplatku za odvoz odpadu od hostince „U Zlatého jelena“. termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

129) ... starostu, aby zjistil podrobnosti k následující věcem, které budou projednány na příští schůzi rady – požadavek na opravu propustku u novostavby Aleny Liškové v Zahorčicích; požadavek na rekonstrukci stávajícího systému odvodu dešťové vody v Javoříčku, podmínky ke změně kultury pozemku parcelní č. 359/1 v k.ú. Strážov na místní komunikaci, ukončení a vypořádání nájmu s Josefem Denkem, Strážov 247. termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

130) ... starostu, aby jednal se zástupci farního úřadu ve věci řešení stavu lip okolo kostela. termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

Rada odložila:

131) ... návrh na zřízení komise, která by rozhodovala o využití finančních prostředků účelově vyčleněných na protipovodňové úpravy. termín: 8/2009 zodpovídá: starosta

132) ... personální řešení obsluhy lesních strojů a souhlasí se stávajícím způsobem provozu, který byl schválen usnesením rady v červenci 2008. termín: 8/2009 zodpovídá: starosta