Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 24. 12. 2009 (2551 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),

které se konalo ve čtvrtek 26. 11. 2009 od 19.00 hodin v hostinci „U Jelena“ ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

170) ... že záměr společnosti Casa nostra a.s na výstavbu fotovoltaické elektrárny na p.p.č. 1228, 1229, 1315 a 1316 v k.ú. Strážov bude projednán spolu s ostatními žádostmi o změnu územního plánu v únoru 2010. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Zastupitelstvo schválilo:

171) ... koupi st.p.č. 426 v k.ú. Strážov od Vladimíra a Marie Rendlových, Strážov 261, o výměře 157 m2 za cenu 40 Kč/m2. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

172) ... zřízení věcných břemen na veřejnou kanalizační síť zatěžujících následující pozemky: p.p.č. 357/13, 357/1, 357/6 a 357/14 v k.ú. Strážov a p.p.č. 145, 144, 143, 146, 147/1 v k.ú. Opálka. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

173) ... zřízení věcných břemen na veřejný vodovod zatěžujících následující pozemky: p.p.č. 50/5, 55/2 (GP), 50/2, 50 (PK), 42/2, 48 (PK), 59 (GP), 330 (GP), 62 (PK), 64 (PK), 70 (PK), 69 (PK) v k.ú. Horní Němčice. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

174) ... zřízení věcných břemen na následující pozemky v majetku města z důvodu zajištění vstupu a vjezdu na cizí pozemky: p.p.č. 359/3 v k.ú. Strážov (ve prospěch p.p.č. 357 ve zj. ev. a 357/13) a p.p.č. 69/11 v k.ú. Strážov (ve prospěch čp. 281) (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

175) ... zřízení věcných břemen na následující pozemky v majetku města z důvodu umístění distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce: 1411/17, 1411/20, 1411/26, 1411/25, 1411/31, 1411/27, 1411/2, 1411/23, 1411/22, 1449/2, 1411/21, 1411/28, 1411/1, 1411/19 a čp. 111 v k.ú. Strážov. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

176) ... zřízení věcných břemen na následující pozemky v majetku města z důvodu umístění distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce: 1411/20 a 1411/17 v k.ú. Strážov. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

177) ... zřízení věcných břemen na zajištění přístupu města zatěžující následující pozemek: p.p.č. 69/1 v k.ú. Strážov. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

178) ... obecně závaznou vyhlášku č. 34, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (12 pro / 0 proti / 0 se zdržel)

179) ... změnu č. 10 územního plánu města Strážov a vyhodnocení připomínkového řízení obsažené v důvodové zprávě. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

180) ... navržená rozpočtová opatření č. 8/2009 ve formě rozpočtových změn. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

181) ... hospodaření obce do schválení řádného rozpočtu pro rok 2010 dle rozpočtového provizoria, které tvoří na každý měsíc dvanáctina schváleného rozpočtu roku 2009 pro běžné výdaje a výdaje neinvestiční povahy. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

182) ... rozpočtový výhled pro období 2009 – 2013 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů. (12 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Zastupitelstvo zamítlo:

183) ... žádost Rudolfa Holuba, Strážov 287, o odprodej p.p.č. 1270/7 v k.ú. Strážov. (3 pro / 6 proti / 3 se zdrželi)

184) ... žádost Pošumavského auto moto klubu Klatovy o možnost průjezdu Rallye Šumava Mogul 2010 po místních komunikacích ve správním obvodu města. (7 pro / 1 proti / 4 se zdrželi)

Zastupitelstvo odložilo:

185) ... řešení provozu vodohospodářské infrastruktury včetně cen vodného a stočného na příští zasedání zastupitelstva.