Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 23. 08. 2010 (2744 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov,
které se konalo ve čtvrtek 8. 7. 2010 od 19.00 hodin v hostinci „U Jelena“ ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

205) ... provést směnu nemovitostí v k.ú. Strážov s Mgr. Zdeňkou Plasovou, Tylova 372, Nýrsko. Konkrétně se jedná o část p.p.č. 371 v k.ú. Strážov o výměře cca 401 m2, která je ve vlastnictví Města Strážov, za části p.p.č. 139 v k.ú. Strážov o výměře cca 39 m2, která je ve vlastnictví Zdeňky Plasové s finančním vyrovnáním ve výši 40 Kč/m2 rozdílu výměry. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Zastupitelstvo schválilo:

206) ... žádost Evy a Zdeňka Sedláčkových, Strážov 283, o odprodej části p.p.č. 371 ve zj. ev. k.ú. Strážov o výměře cca 110 m2 za cenu 40 Kč/m2. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

207) ... žádost Kateřiny a Václava Denkových, Strážov 331, o odprodej p.p.č. 1274/60 v k.ú. Strážov o výměře 970 m2 za cenu 400 Kč/m2 s tím, že povinnost kolaudace rodinného domu bude prodloužena na 7 let. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

208) ... odkoupení budovy na st.p.č. 426 v k.ú. Strážov od Václava Tomana, Zahorčice 8, za cenu 350000 Kč. (11 pro / 2 proti / 1 se zdržel)

209) ... navržená rozpočtová opatření č. 4/2010 ve formě rozpočtových změn. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

210) ... změnu č. 10 územního plánu města Strážov a vyhodnocení připomínkového řízení obsažené v důvodové zprávě. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

211) ... rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2010. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

212) ... rozpočet Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko na rok 2010. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Zastupitelstvo stanovilo:

213) ... počet členů zastupitelstva na následující volební období na 15. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Zastupitelstvo projednalo:

214) ... Závěrečný účet Města Strážov za rok 2009. Společně se závěrečným účtem projednalo zastupitelstvo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Strážov za rok 2009. Závěrem přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, je skutečnost, že nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelstvo vzalo přednesenou zprávu na vědomí a uzavřelo toto projednání vyjádřením souhlasu bez výhrad. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)