Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 29. 05. 2011 (2596 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva),
které se konalo 24.2.2011 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

31)   ...   aby u zakázek podlimitního a nadlimitního rozsahu a u vybraných zakázek malého rozsahu byla výběrová komise složena z členů rady, vždy minimálně jednoho člena kontrolního či finančního výboru případně vybraných odborníků z praxe. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo schválilo:

32)  …   předložení žádosti o dotaci na projekt Revitalizace městské památkové zóny - II. etapa do Regionálního operačního programu Jihozápad, prioritní osy 1 – Dostupnost center, oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Město Strážov souhlasí s realizací projektu, jeho předfinancováním a spolufinancováním v případě schválení dotace. V rámci rozpočtu města je zajištěno financování tohoto projektu až do výše 8 mil. Kč. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

33)   ...   bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 149/2 v k.ú. Strážov (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

34)   ...   žádost Milana Souška, bytem Víteň 36 – výstavba rodinného domu na p.p.č. 26/1 a 26/2 v k.ú. Víteň (14 pro / 0 proti / 1 se zdrželi)

35)   ...   žádost Jiřiny a Karle Müllerových, bytem Úborsko 11  - výstavba dvou rodinných na p. p. č. 148 (GP), 149/1 (GP), 149/2 (GP) v k.ú. Krotějov za podmínky, že městu bude bezúplatně převedena účelová i místní komunikace a skládky dřeva. (12 pro / 1 proti / 2 se zdrželi)

36)   ...   žádost společnosti Direkt Promoniton CZ, s.r.o. se sídlem v Nýrsku  - výstavba rekreačních  domků na p. p. č. 221/18 a st. p. č. 44 v k.ú. Opálka. (9 pro / 1 proti / 5 se zdrželi)

37)   ...   žádost Zdeňka Koláře, trvale bytem Horní Němčice 12  - rozšíření pilařského provozu o p. p. č. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 a 17  v k.ú. Horní Němčice. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

38)   ...   zřízení věcného břemene na p.p.č. 463, 461, 462, 463, 8/1 v k.ú. Zahorčice, které jsou ve vlastnictví Martiny Vavírkové, ve prospěch Města Strážov za účelem vedení vodovodu za úplatu 100 Kč. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

39)   ...   zřízení věcného břemene na p.p.č. 5/1 v k.ú. Zahorčice, která je ve vlastnictví Jaroslava Tomana, ve prospěch Města Strážov za účelem vedení vodovodu za úplatu 100 Kč. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

40)   …   zřízení věcného břemene na p.p.č. 6 v k.ú. Zahorčice, která je ve vlastnictví Josefa Nového, ve prospěch Města Strážov za účelem vedení vodovodu za úplatu 100 Kč (15 pro / 0 proti /                0 se zdrželi)

41)  …  zřízení věcného břemene na st.p.č. 29, 31 a 4 v k.ú. Zahorčice, které jsou ve vlastnictví Zdeňka Lankuse, ve prospěch Města Strážov za účelem vedení vodovodu za úplatu 100 Kč. (15 pro/ 0 proti / 0 se zdrželi)

42)  …  rozpočet města na rok 2011 s následujícími parametry: příjmy 18.325.424 a výdaje 23.165.913 Kč. Rozpočtový schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let. Součástí schváleného rozpočtu je příloha č. 1 -  účelové příspěvky občanským sdružením a spolkům a pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 100 tisíc Kč na jednu akci (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

43)  …   rozpočtový výhled pro období 2011 – 2015 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů. (15 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo zamítlo:

44)   …  žádost o prodej části p.p.č. 1274/70 a p.p.č. 1274/67 v k.ú.. Strážov (1 pro / 13 proti / 1 se zdrželi)

45)   …    žádost o prodej části p.p.č. 85 v k.ú. Krotějov (1 pro/ 13 proti/ 1 se zdrželi)

46)  …    žádost Jiřiny a Karle Müllerových, bytem Úborsko 11  - výstavba jednoho rekreačního domu na p. p. č. 3/2 v k.ú. Krotějov. (0 pro/ 14 proti/ 1 se zdrželi)

47)  …    žádost Josefa Škacha, bytem Kubelíkova 122/6, Ústí nad Labem  - výstavba rodinného domu na p. p. č. 1/13 v k.ú. Krotějov. (1 pro/ 10 proti/ 4 se zdrželi)

48)   …            žádost Andrei Novotné, bytem Strážov 332  - výstavba rekreační chaty a seníku na p. p. č. 571 v k.ú. Strážov. (7 pro / 4 proti / 4 se zdrželi)

Zastupitelstvo jmenovalo:

49)   …  za členy komise pro projednávání přestupků Mgr. Jiřího Nejdla, Stanislava Kopeckého, Karla Kolorose, Josefa Kodyma a Václava Tomana. (13 pro / 1 proti / 1 se zdrželi)

ZASTUPITELSTVO vzalo na vědomí:

50)  …  rozpočet Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko a Dobrovolného svazku obcí Úhlava.

ZASTUPITELSTVO ODLOŽILO:

51)  …  směnu pozemkové parcely č. 29/5  a 29/6 v k.ú. Lukavice za st. p. č. 426 v k.ú. Strážov. (15 pro / 0  proti/ 0 se zdrželi)