Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 20. 12. 2011 (2372 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve středu 21. prosince 2011 od 19.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

125)  ...   podat odvolání ohledně vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 175 tisíc Kč v souvislosti s kontrolou Finančního úřadu v Klatovech na čerpání dotace na akci „Oprava budovy hasičské zbrojnice SDH Strážov“ z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2005.

Rada schválila:

126)  ...   žádost Františka Jandy, trvale bytem Strážov 239, o souhlas s provedením opravy stávající kůlny a plotu na pozemkové parcele č. 461 v k.ú. Strážov, kterou má dotyčný v dlouhodobém pronájmu. V případě ukončení nájmu bude dočasný uživatel povinen tuto stavbu bez náhrady odstranit.

127)  ...   poskytnutí mimořádné finanční odměny pro ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

128)  ...   uzavření souhlasného prohlášení s Lesy ČR, na jehož základě nám bude na list vlastnictví připsána pozemková parcela č. 1205/2 v k.ú. Strážov, jakožto historický majetek města.

129)  ...   záměr výstavby tůně pro obojživelníky na pozemkové parcele č. 1/13 v k.ú. Krotějov. Jedná se o tůň s plochou cca 1200 m2 a hloubkou cca 1,3 m. Podmínkou souhlasu je, že voda z tůně bude odtokem vrácena do původní vodoteče, že součástí projektu budou též protipovodňová opatření a že se stavbou budou souhlasit také majitelé přilehlých nemovitostí.

130)  ...   podání žádosti na opravu střechy hasičské zbrojnice ve Vítni v rámci havarijního fondu Plzeňského kraje.

Rada doporučuje:

131)  ...    zastupitelstvu schválit návrh vodného a stočného pro Strážov, Rovnou a Lukavici.

132)  ...    zastupitelstvu zvýšení ceny vodného v Zahorčicích, Vítni a Horních Němčicích na 15 Kč/m3 vč. DPH.

133)  ...    zastupitelstvu zachovat stávající výši místního poplatku za zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2012.

134)  ...    zastupitelstvu schválit směnu pozemků v k.ú. Víteň a Krotějov s Milenou Milfortovou za účelem narovnání vlastnických vztahů v této lokalitě.