Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 15. 02. 2012 (2450 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),
která se konala ve čtvrtek 19. ledna 2012 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

  1)  ...  zřídit plynovou přípojku k čp. 111 ve Strážově, přičemž projekční i realizační část bude objednána u společnosti GASSPO s.r.o. Klatovy.

  2)  ...  ukončit nájemní smlouvu na garáž č. 6 v bytovém domě čp. 331/332 ve Strážově s Dagmar Murtingerovou a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Alešem Matějkou. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají totožné.

  3)  ...  požádat z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje o dotaci na bezdrátový rozhlas pro Strážovsko.

  4)  ...  požádat z Fondu hejtmana Plzeňského kraje o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Vítni.

  5)  ...            poskytnout pro rok 2011 každému ze spolků pořádajících plesy (SDH Strážov, SDH Víteň, Myslivecké sdružení Strážov) finanční příspěvek ve výši 3000 Kč.

  6)  ...            v souvislosti s nárůstem kriminální činnosti ve správním území našeho města požádat Policii ČR, OO Nýrsko o rozšíření preventivní činnosti a monitorování této části obvodu.

  7)  ...            prodloužit nájemní smlouvu se společností Telefónica Czech Republic a.s. na pronájem st. p. č. 526 v k.ú. Strážov do 7. 3. 2014 při zachování stávajících podmínek pronájmu.

  8)  ...            poskytnout Sboru dobrovolných hasičů Zahorčice finanční příspěvek na přípravu dětského dne ve výši 5000 Kč.

  9)  ...  zvýšit měsíční výši nájmu pro byt v mateřské škole od 1. března 2012 na 3000 Kč a schválila nákup nových domovních dveří.

Rada schválila:

10)  ...            uzavření smlouvy o prodeji dřevní hmoty s Lesní společností Železná Ruda.

11)  ...  finanční příspěvek ve výši 2000 Kč pro hasičský okrsek Strážov.

12)  ...            uzavření smlouvy o dílo na provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů SDH Strážov s Hasičským záchanným sborem Plzeňského kraje.

13)  ...  rozpis rozpočtu pro rok 2012 ve vztahu k příspěvkové organizaci „Základní škola a mateřská škola Strážov“.

Rada souhlasí:

14)  ...  s  projektovou dokumentací na stavební úpravy čp. 67 ve Strážově na prodejnu a bytovou jednotku, avšak nesouhlasí se zásahem do veřejného prostranství z důvodu budování nové plynové přípojky k této nemovitosti.

Rada zamítla:

15)  ...  žádost Bowling teamu Zahorčice o finanční příspěvek na činnost bowlingového družstva.

16)  ...  žádost o změnu školního autobusového spoje č. 432060-12, který odjíždí v 7:00 hod. ze Strážova do Klatov.

Rada doporučuje:

17)  ...            zastupitelstvu schválit bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 301 v k.ú. Opálka (místní komunikace Opálka – Zahorčice) a rozhodla, že schvalování bude v souladu s usnesením zastupitelstva č. 26/2010 realizováno pouze jednokolově, tzn. sloučený záměr i nabytí.

Rada vzala na vědomí:

18)  ...            oznámení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad o konečné výši dotace na realizaci projektu „Revitalizace městské památkové zóny, 1. etapa“.