Bookmark and Share

USNESENÍ

Vydáno dne 13. 02. 2012 (1948 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 9. února 2012 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

21)  ...  uzavření smlouvy o dílo s firmou G-Project České Budějovice na zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu „Revitalizace městské památkové zóny, 1. etapa“ na 2 roky v ceně 5000 Kč bez DPH za rok.

22)  ...  podání dotačních žádostí z rozpočtu Plzeňského kraje na zajištění volnočasové činnosti mládeže a podporu činnosti informačního centra.

23)  ...  návrh zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova místních komunikací v městské památkové zóně po povodni v roce 2011“.

24)  ...  poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Strážov ve výši 456 Kč na zabezpečení funkčnosti stávajících zásahových svítilen.

25)  ...  uzavření dodatku č. 1/2012 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2012 ve výši 80400 Kč.

26)  ...  použití rozpočtové rezervy příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov ve výši 30 tisíc Kč na zabezpečení provozu porouchané počítačové sítě a nákup nového serveru.

27)  ...  záměr Andreji Novotné, Strážov 332, na výstavbu skladu rostlinné výroby o rozměru 5,8 x12 m na p.p.č. 571 v k.ú. Strážov, nebude-li k tomuto potřeba změny územního plánu.

28)  ...  rozdělení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Strážov v souladu s požadavkem této příspěvkové organizace přídělem do rezervního fondu (31526,79 Kč) a přídělem do fondu odměn (2000 Kč).

Rada doporučuje:

29)  ...  zastupitelstvu schválit program rozvoje územního obvodu města.

Rada pověřila:

30)  ...  starostu přípravou podkladů pro podání žádosti o dotace v rámci Dispozičního fondu CZ-D.

Rada odložila:

31)  ...  žádost Mgr. Václava Šilhavého, trvale bytem Zbudovská 1001/14, o odkoupení pozemkové parcely č. 1469/45 v k.ú. Strážov o výměře 536 m2.