Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 10. KVĚTNA 2012

Vydáno dne 17. 05. 2012 (1997 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 10. května 2012 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo ROZHODLO:

88)   ...    poskytnout finanční příspěvek ve výši 12 tisíc Kč pro Římskokatolickou farnost Nýrsko na zabezpečení kostela sv. Jiří ve Strážově. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

89)   ...    směnu části p.p.č. 18 o výměře42 m²za část p.p.č. 301 o výměře48 m²vše v k..ú. Opálka bez dalšího finančního vyrovnání. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

90)   ...     záměr bezúplatného nabytí p.p.č. 254/3 v k.ú. Strážov a pověřilo starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo PROJEDNALO:

91)   ...    závěrečný účet města za rok  2011. Společně se závěrečným účtem projednalo zastupitelstvo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Strážov za rok 2011. Závěrem přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, je skutečnost, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo přednesenou zprávu na vědomí a uzavřelo toto projednání vyjádřením souhlasu bez výhrad. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo POVĚŘUJE:

92)   ...    radu přípravou podkladů pro zpracování nového územního plánu. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)