Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 10. PROSINCE 2015

Vydáno dne 19. 01. 2016 (1885 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 10.12.2015 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

74)  ... pokračovat v investiční akci spočívající ve výstavbě technické infrastruktury k osmi novým stavebním parcelám nad cestou k Rovné a zároveň pověřuje starostu podpisem kupních smluv v souladu s usnesením č. 53-55/2015. 

75)  ... směnit část pozemkové parcely č. 398/3 o výměře 1734 m2, která připadne do vlastnictví Josefa Tomana, za následující pozemkové parcely, které připadnou do vlastnictví města, bez dalšího finančního vyrovnání: pozemek parcelní č. 879/11 o výměře 19 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 411/10),  pozemek parcelní č. 411/6 o výměře 273 m2, pozemek parcelní č. 423/4 o výměře 228 m2, pozemek parcelní č. 411/20 o výměře 365 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 411/10), pozemek parcelní č. 879/14 o výměře 568 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 411/10) a pozemek parcelní č. 411/21 o výměře 281 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 411/10). Vše v k.ú. Brtí. Zároveň se tímto ruší usnesení č. 63/2015. 

76)  ... koupit od manželů Václava a Marty Novákových, pozemek parcelní č. 407/3 o výměře 70 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 175/6) v k.ú. Neznašovy. Vše za cenu 20 Kč/m2, tj. celkem 1400 Kč.   

77)  ... koupit od Václava Nováka, pozemek parcelní č. 407/2 o výměře 162 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 175/2) v k.ú. Neznašovy. Vše za cenu 20 Kč/m2, tj. celkem 3240 Kč. 

78)  ... koupit od společnosti Český Real, a.s., se sídlem U lužického semináře 97/18, Praha 1, pozemek parcelní č. 407/1 o výměře 279 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 174/1) v katastrálním území Neznašovy a pozemek parcelní č. 536/1 o výměře 228 m2 (vzniklý na základě oddělovacího GP z pozemkové parcely č. 410/2) v katastrálním území Lukavice u Strážova. Vše za cenu 20 Kč/m2, tj. celkem 10140 Kč. 

Zastupitelstvo schválilo:

79) ... obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku ze psů.  

80) ... obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 

81) ... obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

82) ... obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, o místním poplatku ze vstupného.

83) ... obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

84) ... pro rok 2016 výši vodného pro Strážov, Lukavici a Rovnou na 29,30 Kč bez DPH/m3 a výši stočného pro Strážov na 19,00 Kč bez DPH/m3. 

85) ... pro rok 2016 výši vodného pro Zahorčice, Víteň a Horní Němčice na 23 Kč vč. DPH/m3.  

86) ... rozpočet města na rok 2016 s následujícími parametry: příjmy 23 748 300 Kč a výdaje 23 748 300 Kč. Součástí schváleného rozpočtu je příloha č. 1 – účelové příspěvky občanským sdružením a spolkům a pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 100 tisíc Kč na jednu akci.  

87) ... rozpočtový výhled pro období 2016 – 2020 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů.  

88) ... rozpočtová opatření č. 12/2015 ve formě rozpočtových změn. 

89) ... upravené zadání územního plánu s tím, že pověřuje radu provedením drobných doplnění v souladu se žádostmi vlastníků. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

90) ... rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2016.

91) ... rozpočet a rozpočtový výhled Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy na rok 2016.

Zastupitelstvo odložilo:

92) ... projednání záměru nabytí kostela sv. Jiří ve Strážově do majetku města.