Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 10. PROSINCE 2018

Vydáno dne 04. 03. 2019 (449 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dáe jen rady), která se konala ve čtvrtek 10. prosince 2018 od 17.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

151)  ... uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo o zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu se společností RUMPOLD-P s.r.o., jehož předmětem je úprava ceny za svoz směsného komunálního odpadu.

152)  ... uzavřít dodatky č. 45, 46, 47, 48 a 49 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o., jejichž předmětem jsou změny cen za svoz separovaných komunálních odpadů.

153)  ... že návrh na zpracování projektu na protipovodňová opatření v lokalitě Káclink bude vyhodnocen až po realizaci stavby mostu.

 

Rada schválila:

154)  ... uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2019 včetně příloh dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Karel Bouberle, Tomáš Kalivoda, Miroslav Kolář, Zdeněk Matásek, Jiří Polák, Ladislav Soušek, Josef Toman, Petr Toman a Miroslav Vavírka.

155)  ... navržené složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2018.

156)  ... plán inventur za rok 2018.

157)  ... smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemkových parcelách č. 292 a 302/1 v k.ú. Opálka se společností ČEZ Distribuce, a.s., za účelem vzdušného vedení NN přípojky.

 

Rada doporučuje:

158)  ... zastupitelstvu zachovat stávající výši místního poplatku za odpady.

159)  ... zastupitelstvu ke schválení obecně závaznou vyhlášku, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

160)  ... zastupitelstvu schválit ceny vodného a stočného dle předloženého návrhu.

161)  ... zastupitelstvu schválit vyrovnaný rozpočet města na rok 2019 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 30 303 100 Kč.

162)  ... zastupitelstvu schválit poskytnutí navrhované finanční výpomoci DSO Úhlava ve výši 200 000 Kč na dobu od 15.01.2019 do 30.09.2020.

 

Rada pověřila:

163)  ... starostu projednat možnost zřízení kroužku anglického jazyka s ředitelkou Základní školy a mateřské školy Strážov.