Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 11. PROSINCE 2014

Vydáno dne 09. 01. 2015 (1946 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 11. prosince 2014 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

166)  ... uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu se společností RUMPOLD-P s.r.o. Plzeň, jehož předmětem je prodloužení smlouvy do 31.12.2016.

167)  ... poskytnout příspěvky na činnost pro SDH Zahorčice ve výši 5 650 Kč a SDH Rovná ve výši 4 350 Kč

168)  ... rozhodla o snížení příspěvku pro Základní školu a mateřskou školu Strážov o 102104 Kč

Rada schválila:

169)… plán financování obnovy vodovodů na období 2014-18.

170)… vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí.

171) …plán inventur za rok 2014.

172) …navržené složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2014.

173) …změnu systému gratulací občanské komise. Nově bude gratulace a věcný dar poskytnut při jubileích 70, 75, 80, 85, 90 a každý následující rok

174) …navržená rozpočtová opatření č. 13/2014 ve formě rozpočtových změn.

175)  ...aby pohledávky na účtu 315, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu na účet 911. Stejně tak i pohledávky k účtu 311, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu.

Rada doporučuje:

176)  ...zastupitelstvu schválit ceny vodného a stočného na rok 2015 dle předloženého návrhu.

177)  ...zastupitelstvu zachovat stávající výši  místního poplatku za zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015.

178)  ... zastupitelstvu schválit veřejnoprávní smlouvu na výkon přestupkové agendy s Městem Klatovy.

Rada nedoporučuje:

179)  ...zastupitelstvu schválit prodej pozemků č. 87 a 88 v k.ú. Krotějov

Rada pověřila:

180)  ... starostu, aby požádal Krajský úřad Plzeňského kraje o vypsání výběrového řízení na obsazení obvodu stomatologického lékaře.