Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 12. PROSINCE 2013

Vydáno dne 03. 01. 2014 (2161 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 12.12.2013 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo ROZHODLO:

146)   ...  prodat část pozemkové parcely č. 555 v k.ú. Víteň o výměře 2 m² Josefu Rendlovi, Martě Fárové, a Barboře Souškové za cenu 20 Kč/m² .

147)   ...  prodat p.p.č. 1274/59 v k.ú. Strážov o výměře 997 m² manželům Davidu Hvostálovi, bytem Pravdova 1065, Sušice, a Veronice Hvostálové, bytem Soběšice 106, za cenu 400 Kč/m².                                                                                                             

 Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

148)   ...   bezúplatné nabytí částí p.p.č. 1411/18 v k.ú. Strážov od Plzeňského kraje.

149)  ...   bezúplatné nabytí p.p.č. 1404/3, 1404/4, 1403/1 a 1406/1 v k.ú. Strážov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech    majetkových.

150)   ...   směnu p.p.č. 1411/38 o výměře 186 m² za p.p.č. 1469/45 o výměře 536 m² v k.ú. Strážov, s Mgr. Václavem Šilhavým, trvale bytem Zbudovská 1001/14, Praha 4 – Libuš, přičemž jmenovaný doplatí městu 14000 Kč a zároveň zrušilo chybné usnesení č. 125/2013. 

151)   ...   obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

152)   ...   pro rok 2014 výši vodného pro Strážov, Lukavici a Rovnou na 28,30 Kč bez DPH/m³ a výši stočného pro Strážov na 18,70 Kč bez DPH/m³.

153)   ...   pro rok 2014 výši vodného pro Zahorčice, Víteň a Horní Němčice na 15 Kč vč. DPH/m³.

154)   ... rozpočet města na rok 2014 s následujícími parametry: příjmy 21 764 200 Kč a výdaje 21 764 200 Kč. Součástí schváleného rozpočtu je příloha č. 1 – účelové příspěvky občanským sdružením a spolkům a pověření rady k realizaci  rozpočtových opatření do částky 100 tisíc Kč na jednu akci.

155)   ...   rozpočtový výhled pro období 2014 – 2018 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů.

156)   ...   rozpočtová opatření č. 12/2013 ve formě rozpočtových změn.

157)   ...   dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Ekoregion Úhlava o.s. s tím, že termín vrácení je prodloužen do 30.6.2015.

 

Zastupitelstvo VZALO NA VĚDOMÍ:

158)   ...   rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava.