Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 15.listopadu 2012

Vydáno dne 28. 11. 2012 (2240 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se  konala ve čtvrtek 15. listopadu 2012 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

113)  ...  uzavřít smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran při rozvoji vzdělávání seniorů v regionu.

114)  ...  na základě poptávkového řízení uzavřít smlouvu o dílo s Josefem Klátilem, Strážov 257 na akci „Oprava hasičské zbrojnice ve Vítni“ za cenu 993.443 Kč bez DPH.

115)  ...   poskytnout příspěvky na činnost pro SDH Zahorčice ve výši 7000 Kč, SDH Horní Němčice ve výši 500 Kč a SDH Brtí ve výši 1500 Kč.

Rada schválila:

116)  ...  uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2013 včetně příloh dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Zdeněk Matásek, Blanka Nováková, Ladislav Soušek, Josef Toman, Petr Toman, Jiří Vacín a Miroslav Vavírka.

117)  ...  navržené složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2012.

118)  ...   odměny členům občanské komise.

119)  ...   zadání objednávky na výrobu autobusové čekárny do Lukavice (47924 Kč bez DPH) a altánku na dětském hřišti (35207 Kč bez DPH) u Josefa Klátila, Strážov 257.

120)  ...   navržená rozpočtová opatření č. 12/2012 ve formě rozpočtových změn..

121)  ...   uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkovou parcelu č. 599 v k.ú. Brtí se společností ČEZ Distribuce a.s. v souvislosti s budováním elektrické přípojky.

122)  ...   nákup 5 ks železných rour od Jiřího Tomana, Strážov 289 za šrotovou cenu 5000 Kč.

123)  ...   změnu účelu finančního příspěvku pro TJ Sokol Strážov, který schválilo zastupitelstvo ve výši 200 tisíc Kč. Účelem příspěvku nebude výměna stolů a židlí, ale běžné provozní výdaje organizace.

Rada vzala na vědomí:

124)  ...   dopis ohledně údajného týrání psa a pověřuje starostu, aby v této věci podal podnět na Státní veterinární správu v Klatovech.

125)  ...   stížnost Ing. Jitky Švecové, majitelky čp. 247, na dopravní situaci v této lokalitě. Rada pověřila starostu, aby věc postoupil na Správu a údržbu silnic Klatovy, která má dotčený úsek silnice ve správě.

Rada doporučuje:

126)  ...   schválit nákup lesních pozemků č. 346/5, 346/6, 346/44 a 346/45 v k.ú. Rovné od Karla a Hany Šléglových, přičemž schválení na zastupitelstvu bude v souladu s pravidly o nabývání a prodeji nemovitostí jednokolové.