Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 15. PROSINCE 2016

Vydáno dne 11. 01. 2017 (1722 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 15.12.2016 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

129)  ...   prodat manželům Richardovi a Janě Veselých, p.p.č. 1274/57 v k.ú. Strážov o výměře 897 m2za cenu 358800 Kč + DPH. Podmínky kupní smlouvy budou v souladu s usnesením č. 70/2015, tj. závazek kolaudace stavby rodinného domu sloužícího k trvalému bydlení do 60ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy pod pokutou jednonásobku kupní ceny. Město se zavazuje do 31.12.2016 dokončit inženýrské sítě, na které se kupující budou moci připojit. Zároveň s kupní smlouvou bude uzavřeno bezúplatné věcné břemeno spočívající v povinnosti vlastníka stavební parcely provádět vlastním nákladem pravidelnou údržbu přilehlé p.p.č. 1274/99, kde bude uložena kanalizace, zajistit jeho schůdnost, pravidelné sekání a likvidaci veškerých odpadů vzniklých jeho údržbou. 

130)  ...  prodat Petrovi Vránovi a Ivě Novákové, p.p.č. 1274/55 v k.ú. Strážov o výměře 942 m2  za cenu 376800 Kč + DPH. Podmínky kupní smlouvy budou v souladu s usnesením č. 70/2015, tj. závazek kolaudace stavby rodinného domu sloužícího k trvalému bydlení do 60ti měsíců ode dne podpisu kupní smlouvy pod pokutou jednonásobku kupní ceny. Město se zavazuje do 31.12.2016 dokončit inženýrské sítě, na které se kupující budou moci připojit. Zároveň s kupní smlouvou bude uzavřeno bezúplatné věcné břemeno spočívající v povinnosti vlastníka stavební parcely provádět vlastním nákladem pravidelnou údržbu přilehlé p.p.č. 1274/97, kde bude uložena kanalizace, zajistit jeho schůdnost, pravidelné sekání a likvidaci veškerých odpadů vzniklých jeho údržbou. 

131)  ...  zveřejnit záměr prodeje p.p.č. 133/2 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 21 m2

 

Zastupitelstvo schválilo:

132)  ...  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů. 

133)  ...  pro rok 2017 výši vodného pro Strážov, Lukavici a Rovnou na 29,97 Kč bez DPH/m3a výši stočného pro Strážov na 19,38 Kč bez DPH m3

134)  ...  pro rok 2017 výši vodného pro Zahorčice, Víteň a Horní Němčice na 23 Kč vč. DPH/m3 .  

135)  ...  rozpočet města na rok 2017 s následujícími parametry: příjmy 25 355 600 Kč a výdaje 25 355 600 Kč. Součástí schváleného rozpočtu je příloha č. 1 – účelové příspěvky občanským sdružením a spolkům a pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 100 tisíc Kč na jednu akci. 

136)  ...  rozpočtový výhled pro období 2017 – 2021 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů.  

137)  ...  rozpočtová opatření č. 10/2016 ve formě rozpočtových změn. 

138)  ...  uzavření dohody o změně obecní hranice s Městysem Dešenice, na jejímž základě přejde pozemková parcela č. 596 o výměře 1223 m2z katastrálního území Krotějov do katastrálního území Oldřichovice u Děpoltic. 

 

Zastupitelstvo zamítlo:

139) ...  žádost o směnu části p.p.č. 324/3 v k.ú. Zahročice na Šumavě o výměře cca 117 mza část p.p.č. 504/1 v k.ú. Zahorčice na Šumavě o výměře cca 245 m2

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

140) ...  rozpočet Dobrovolného svazku obcí Úhlava na rok 2017.

141) ...  rozpočet Účelového sdružení pro skupinový vodovod Nýrsko – Klatovy na rok 2017.