Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 15. ÚNORA 2018

Vydáno dne 28. 03. 2018 (748 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 15. února 2018 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

11)  ... pronájem části pozemkové parcely č. 625/1 (o rozloze 250 m2) a části pozemkové parcely č. 625/4 (o rozloze 400 m2) v katastrálním území Brtí státnímu podniku Povodí Vltavy za cenu vypočtenou poměrově dle délky pronájmu, přičemž smluvní roční nájemné činí 13 000 Kč.

12)  ... v souvislosti s organizací školní docházky základní školy v roce 2018/2019, aby druhý a třetí ročník měl oddělenou výuku českého jazyka a matematiky (v rozsahu celkem 2 hodiny denně).

13)  ... poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Klatovy – Charitní pečovatelská služba Klatovy, ve výši 3000 Kč na pokrytí nákladů na pohonné hmoty čerpané v rámci péče o občany obce při poskytování pečovatelské služby a pokrytí nákladů na opravy automobilů charitní pečovatelské služby.

14)  ... podání žádosti o dotaci na pořízení lesní techniky z Programu rozvoje venkova od Místní akční skupiny Ekoregion Úhlava.

15)  ... že v rámci rozšíření možnosti třídění komunálních odpadů bude na sběrném místě u školy zkušebně osazen velkokapacitní kontejner na plasty.

16)  ... navržená rozpočtová opatření č. 1/2018 ve formě rozpočtových změn.

Rada doporučuje:

17)  ...  zastupitelstvu schválit záměr koupě rybníka na návsi v Brtí včetně souvisejících přilehlých pozemkových parcel.

18)  ...  zastupitelstvu schválit na návrh Martina Tejčka, majitele čp. 7 ve Splži, záměr směny části p.p.č. 115 za odpovídající část p.p.č. 114/2, 629/2 a 111/1 vše v k.ú. Krotějov.

19)  ...  zastupitelstvu schválit záměr koupě pozemkové parcely č. 1515/5 o výměře 85 m2 v katastrálním území Strážov na Šumavě.

20)  ...  zastupitelstvu schválit záměr koupě části pozemkové parcely č. 1511/10 o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Strážov na Šumavě.

21)  ...  zastupitelstvu schválit koupi lesního pozemku p.č. 760 o výměře 252 m2 v k.ú. Brtí.

22)  ...  zastupitelstvu schválit koupi lesních pozemkových parcel č. 247, 246, 244/3 a 244/2 o celkové výměře 8214 m2 v katastrálním území Lukavice u Strážova.

Rada postupuje:

23)  ...  zastupitelstvu žádost o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Nýrsko na pokrytí nákladů na osazení nového automatického pohonu zvonu v kostele sv. Jiří ve Strážově.

Rada projednala:

24)  ...  výzvu Petra Korandy k doplacení odměn členům okrskových volebních komisí z rozpočtu města a rozhodla vyplatit členům odměnu ve výši 1.300 Kč nad rámec zákonem stanovených sazeb.

Rada pověřila:

25)  ...  starostu zjištěním dotačních možností a případně podáním žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro SDH Viteň.

26)  ...  starostu zadáním zpracování jednoduché studie odkanalizování části Strážova okolo hasičské zbrojnice a lokality RD směrem k Vítni.

27)  ...  starostu, aby se zpracovatelem územního plánu jednal o možnosti nápravy chyby zařazení části pozemkové parcely č. 405/49 v katastrálním území Strážov na Šumavě.

28)  ...  starostu objednávkou celkové rekonstrukce štítu zdravotního střediska a výměnou čtyř oken v hasičské zbrojnici.

Rada odložila:

29)  ...  žádost Bc. Stanislava Staška, majitele nemovitosti čp. 5 v Zahorčicích o pronájem části pozemkové parcely č. 504/1 (o rozloze 18 m2) v katastrálním území Zahorčice u Strážova a pověřila starostu jednat o  stavbách na obecních pozemcích a možnostech řešení.

Rada vzala na vědomí:

30)  ...  výsledek provedené kontroly v Základní škole a mateřské škole Strážov ze strany Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje.