Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 16. BŘEZNA 2017

Vydáno dne 15. 05. 2017 (1558 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 16. března 2017 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

11)  ... výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., na akci „Celková oprava místních komunikací“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cenu 2 436 628,50 Kč vč. DPH.

12)  ... uzavření dodatku č. 9 k pojistné smlouvě s pojišťovnou Kooperativa, který řeší zrušení pojištění stavby náměstí.

13)  ... průjezd Rallye Šumava a Historic Vltava Rallye 2017 po místních komunikacích na trase: Blata – Opálka – Zahorčice – koupaliště – Plázky – Viteň a zároveň stanovila seznam pravidel a podmínek k průjezdu automobilové soutěže.

14)  ... uzavření „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“ s Úřadem práce ČR na jedno pracovní místo na ½ úvazku v období od 01.04.2017 do 30.09.2017.

15)  ... uzavření „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“ s Úřadem práce ČR na dvě pracovní místa v období od 1.5.2017 do 30.11.2017.

16)  ... uzavření pracovních smluv s uchazeči o zaměstnání registrovanými na Úřadu práce v Klatovech v rámci veřejně prospěšných prací. Konkrétně se jedná o Zdeňka Sýkoru a Václava Němce (pracovní smlouva od 01.05.2017 do 30.11.2017 na úvazek 8 hodin denně) a Janem Kolářem (pracovní smlouva od 01.04.2017 do 30.09.2017 na úvazek 4 hodiny denně) a zároveň schválila přijetí brigádníků na letní prázdniny na dohodu o provedení práce.

17)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 93600 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora hospodaření v lesích“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

18)  ...  zadávací dokumentaci včetně příloh k výběrovému řízení Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH města Strážov a pověřuje starostu vyhlášením výběrového řízení.

19)  ...  seznam dodavatelů, kteří budou v rámci výběrového řízení Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Města Strážov vyzvání k podání nabídek.

Rada rozhodla:

20)  ...  zveřejnit záměr pronajmout si část pozemkové parcely č. 371/3 o výměře 2.460 m2 v katastrálním území Zahorčice na Šumavě.

Rada zamítla:

21)  ...  žádost Fondu ohrožených dětí o finanční příspěvek na činnost zařízení Klokánek pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Janovicích nad Úhlavou.

Rada jmenovala:

22)  ...  členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH města Strážov.

Rada doporučuje:

23)  ...   zastupitelstvu schválit poskytnuté účelové dotace Plzeňskému kraji určenou na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2017 ve výši 84360 Kč.

24)  ...   zastupitelstvu schválit záměr nabytí p.p. č. 1274/90 a část p.p.č. 1274/84 v k.ú. Strážov na Šumavě.

25)  ...   zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.

Rada vzala na vědomí:

26)  ...  výsledek pojistného plnění havarovaného vozidla TATRA SDH Strážov a zároveň starostu, aby důrazně upozornil členy výjezdových jednotek na nutnost zdravotních prohlídek.

27)  ...  výsledek přezkoumání hospodaření města pracovníky Krajského úřadu Plzeňského kraje, přičemž nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.

Rada pověřila:

28)  ...  starostu jednáním s MUDr. Jarmilou Novotnou ve věci zachování provozu praktické ordinace dětského lékaře ve Strážově.

29)  ...  starostu prověřením možnosti vybudování stavebních parcel v k.ú. Božtěšice.

30)  ...  starostu přípravou podkladů pro vznik fondu oprav vodovodů a kanalizací.

31)  ...  starostu zjištěním dotačních možností na výstavbu bytových domů ve Strážově.

Rada odložila:

32)  ...  žádost Ing. Martina Jandy ve věci převodu a odkupu části p.p.č. 76 a 77/3 v k.ú. Rovná.