Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 16. ÚNORA 2012

Vydáno dne 20. 02. 2012 (1998 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 16. února 2012 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo ROZHODLO:

82)   ...    vyvěsit záměr směny části pozemkové parcely č. 18 za část pozemkové parcely č. 301 vše v k..ú. Opálka.  (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

83)   ...    uzavření smlouvy o převodu nemovitostí a zřízení věcných břemen s Karlem a Jiřinou Müllerovými v k.ú. Krotějov. Konkrétně se jedná o bezúplatnou směnu pozemků, kdy Müllerovi převedou městu p.p.č. 199/10, p.p.č. 626/3, p.p.č. 626/6 a město naproti tomu převede manželům Müllerovým p.p.č. 180/2. Manželé Müllerovi zároveň převedou městu p.p.č. 154/3 za cenu 1 Kč. Město taktéž zřídí na p.p.č. 154/3, 626/3, 626/6, 626/7 věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy po celých pozemcích ve prospěch p.p.č. 3/2 úplatně za cenu 1 Kč a ve prospěch p.p.č. 154/2 úplatně za cenu 1 Kč a na pozemku p.č.154/3 věcné břemeno spočívající ve zřizování, provozování a údržbě inženýrských sítí úplatně za cenu 1 Kč.. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

84)   ...    bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 301 v k.ú. Opálka. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

85)   ...    rozpočtová opatření č. 1/2012 ve formě rozpočtových změn. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

86)   ...    Program rozvoje územního obvodu Města Strážov na období 2012-15. (14 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

 Zastupitelstvo POVĚŘUJE:

87)   ...    Ing. Josefa Rouska zastupováním města v Honebním společenstvu Strážov. (13 pro / 0 proti / 1 se zdrželi)