Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 17. března 2011

Vydáno dne 29. 05. 2011 (2467 x přečteno)

 

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 17. března 2011 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

27)  ...  poskytnout SDH Zahorčice finanční příspěvek 1000 Kč na zajištění okrskové hasičské soutěže.

28)  ...  rozpočtová opatření č. 1/2011ve formě rozpočtových změn.

Rada schválila:

29)  ...  vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa – Poskytnutí úvěru na předfinancování dotace z ROP Jihozápad“.

30)  ...  složení komise pro hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa – Poskytnutí úvěru na předfinancování dotace z ROP Jihozápad“, která bude pracovat ve složení: M. Jiřík, J. Kodym, L. Fremuthová, V. Fürbacher a M. Vacínová.

31)  ...  složení komise pro hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa“, která bude pracovat ve složení: M. Jiřík, J. Toman, P. Prošek, J. Soušek a Z. Rubáš ml.

32)  ...  uzavření dodatku č. 1/2011 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou.

33)  ...  uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemkové parcely č. 290/1 a 290/3 v k.ú. Lukavice za účelem zřízení přípojky NN ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce s.r.o.

34)  ...  žádost Triatlon klubu Klatovy o souhlas s průjezdem cyklomaratonu horských kol po místních komunikacích ve správním území našeho města.

35)  ...  uzavření kupní smlouvy na dodávku sm. a jedlové kulatiny společnosti Holzindustrie Chanovice.

36)  ...  uzavření pojistné smlouvy č. 5400864202 s pojišťovnou Kooperativa na pojištění odpovědnosti a dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720219245.

37)  ...  žádost St. Muchky o pronájem části p.p.č. 1075 v k.ú. Strážov o výměře 4000 m2 za cenu 135 Kč.

38)  ...  žádost M. Sikytové o pronájem části p.p.č. 6/4 v k.ú. Božtěšice o výměře 360 m2 za cenu 360 Kč.

Rada zamítla:

39)  ...  žádost SDH Zahorčice o dofinancování nákupu hasičské stříkačky PPS 12.

Rada vzala na vědomí:

40)  ...  stížnost Jaroslava Konráda na nefunkční přepadní potrubí z požární nádrže na Opálce, avšak správcem uvedeného bezejmenného toku není město ale Povodí Vltavy s.p.

Rada pověřila:

41)  ...  starostu, aby do příští schůze rady připravil nabídky na zajištění stavebního dozoru akce „Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa“.