Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 17. KVĚTNA 2018

Vydáno dne 27. 06. 2018 (302 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 17. května 2018 od 18.30 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

57)  ... podání žádostí o dotace od Plzeňského kraje na zpracování projektové dokumentace na rozšíření kanalizace v jihovýchodní části Strážova a žádosti o dotaci od Ministerstva vnitra ČR na pořízení dopravního automobilu pro SDH Viteň.

58)  ... uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o místění stavby v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.č. 1416, 107/11, 107/5, 107/8, 107/9 a 107/10 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

59)  ... uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 535 a 555 v k.ú Viteň se společností ČEZ Distribuce, a.s.

60)  ... uzavření mandátní smlouvy se společností VAK SERVIS s.r.o. Klatovy na služby v oblasti provozování vodovodů v Zahorčicích, Vitni, Horních Němčicích, Lukavici a Rovné a pověřila starostu podpisem smlouvy.

61)  ...  výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov za rok 2017. Ztráta z hlavní činnosti je ve výši 91 556,49 Kč a zisk z hospodářské činnosti činí 3 526,50 Kč. Celkový výsledek (ztráta ve výši 88 029,99 Kč) bude převeden na účet neuhrazené ztráty.

62)  ...  uzavření dodatku k licenční smlouvě a dodatek ke smlouvě o technické podpoře se společností TRIADA, spol. s r.o.

63)  ...  rozpočtová opatření č. 5/2018 ve formě rozpočtových změn a s tím související upravený rozpis rozpočtu Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.

Rada rozhodla:

64)  ... objednat opravu kanalizace u čp. 35 ve Strážově u firmy Vodospol, s r.o. Klatovy.

65)  ... vydat vnitřní směrnici o zásadách a postupech souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Rada zamítla:

66)  ... žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek na činnost pro rok 2018.

Rada nesouhlasí:

67)  ... s návrhem Ministerstva vnitra na zrušení matričních úřadů a pověřila starostu odeslat písemný nesouhlas.

Rada doporučuje:

68)  ... zastupitelstvu stanovit počet zastupitelů pro další volební období na 15 členů.