Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 17. PROSINCE 2015

Vydáno dne 19. 01. 2016 (1863 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 17.12.2015 od 18.00 hodin v kanceláři starosty.


Rada schválila:

156) ... uzavření smlouvy o dílo se společností G-Project České Budějovice na zpracování žádosti a administraci projektu “Pořízení dopravního automobilu pro SDH Strážov„ za cenu 140.000 Kč bez DPH.

157) ... podpis kupní smlouvy na p.p.č. 1274/58 v k.ú. Strážov o výměře 869 m2 za cenu 347 600 Kč s Pavlou Falk, trvale bytem Strážov 269. Zároveň s kupní smlouvou bude uzavřeno bezúplatné věcné břemeno spočívající v povinnosti vlastníka stavební parcely provádět vlastním nákladem pravidelnou údržbu přilehlé p.p.č.1274/100, kde bude uložena kanalizace, zajistit jeho schůdnost, pravidelné setkání a likvidaci veškerých odpadů vzniklých  jeho údržbou.

158) ... vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí a jmenovala likvidační komisi ve složení Ing. Josef Rousek, Pavel Prošek a Vlastimil Fürbacher.

159) ... plán inventur za rok 2015.

160) ... navržené složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Města Strážov k 31.12.2015.

161) ... navržená rozpočtová opatření č. 13/2015 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

162) ... poskytnout příspěvek ve výši 16 188 Kč dobrovolnému svazku obcí Úhlava  na úhradu spoluúčasti projektu Pořízení párty stanu s příslušenstvím pro akce v obcích mikroregionu Úhlava.

163) ...uzavřít dodatek č. 4 o zabezpečení odstraňování směsného komunálního odpadu se společností RUMPOLD-P s.r.o. Plzeň, jejichž předmětem je úprava ceny za svoz směsného komunálního odpadu.

164) ... uzavřít dodatky č. 32, 33, 34 a 35 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o., jejichž předmětem jsou změny cen za svoz separovaných komunálních odpadů.

165)... o zvýšení příspěvku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov o 12.490 Kč.

Rada nedoporučuje:

166) ... zastupitelstvu schválit žádost Václava Taušera, o prodej části pozemkové parcely č. 504/1 v katastrálním území Zahorčice.

Rada vzala na vědomí:

167) ... že povinností účetní jednotky je tvořit opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Souhlasí aby pohledávky na účtu 315, ke kterým byly tvořeny opravné položky ve 100%, byly převedeny na podrozvahu na účet 911. Stejně tak pohledávky k účtu 311, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100%, byly převedeny na podrozvahu.