Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 17. SRPNA 2017

Vydáno dne 15. 09. 2017 (1601 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 17. srpna 2017 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

89)  ... přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 10000 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

90)  ... objednání ošetření památného stromu na Krotějově a třech lip na návsi v Brtí (zdravotní řez, odlehčení kosterních větví příp. instalování pevné vrtané vazby) za cenu do 35 tisíc korun.

91)  ... realizaci stavebních úprav odvodnění v Rovné, tj. provedení betonových žlabů, uličních vpustí a dešťové kanalizace s celkovými náklady do 800 tisíc korun.

92)  ... přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 38700 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

93)  ... zapsání strážovského krajkářství na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Plzeňského kraje s tím, že nositelem statku bude město.

94)  ... uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie se společností ČEZ Distribuce a.s. v souvislosti s plánovaným rozšířením čistírny odpadních vod.

95)  ... zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 1417/1, 1416, 1411/10, 1406/1, 1407/2, 1411/15, 1411/1, 1449/2, 1484/1, 1411/63, 1411/14 a st. p. č. 310 v k.ú. Strážov na Šumavě, které jsou ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění zařízení distribuční soustavy elektrické energie za úplatu 27400 Kč bez DPH.

96)  ... uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a.s., která řeší uzavření nového havarijního pojištění vozidla TATRA SDH Strážov a uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s., která řeší uzavření havarijního pojištění na nový dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter SDH Strážov.

97)  ... uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na nový dopravní automobil Mercedes Benz Sprinter SDH Strážov se společností Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava.

98)  ... postup přípravy projektové dokumentace rekonstrukci místní komunikace na Pandrousku, kde bude se souhlasem majitele čp. 231 komunikace rozšířena za podmínky, že město vybuduje novou hraničí zeď.

99)  ... navržená rozpočtová opatření č. 7/2017 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

100)  ... vyhlásit výběrové řízení na obsazení pozice „Technický pracovník města – údržbář“.

Rada zamítla:

101)  ... návrh na vydržení části pozemku p. č. 1062 v k.ú. Strážov na Šumavě ve prospěch Ing. Jitky Švecové.

Rada nedoporučuje:

102)  ... zastupitelstvu schválit žádost Zdeňka Jiříka o prodej p.p.č. 482/1 v k.ú. Krotějov, kterou má žadatel v bezúplatném nájmu, přičemž rada nemá námitek k uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy.

Rada pověřila:

103)  ...  starostu řešením stavu Pomníku padlých ve Strážově.

Rada vzala na vědomí:   

104)  ... předloženou inspekční zprávu Základní školy a mateřské školy Strážov p.o. z inspekční činnosti, kterou provedla Česká školní inspekce.