Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 18.6.2015

Vydáno dne 13. 08. 2015 (1971 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 18.6.2015 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

38)  ...  vyvěsit záměr prodeje pozemkových parcel č. 1274/51, 1274/52, 1274/53, 1274/54, 1274/55, 1274/56, 1274/57 a 1274/58 vše v k.ú. Strážov .

39)  ...  vyvěsit záměr nabytí pozemkové parcely č. 1451/4 v k.ú. Strážov.

40)  ...  vyvěsit záměr majetkových transakcí s pozemky (směny, koupě, bezúplatné nabytí) v souvislosti s legalizací přístupové komunikace k samotě č.p. 24 v k.ú. Brtí. 

41)  ...  vyvěsit záměr směny pozemkových parcel č. 455/85 (část původní pozemkové parcely č. 455/28) za 455/87 (část původní pozemkové parcely č. 455/59) vše v k.ú. Viteň.

Zastupitelstvo schválilo:

42) ...  zřízení věcného břemene na p.p.č. 430/4 v k.ú. Krotějov, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch manželů Richarda a Jany Kotalových za účelem umístění kanalizační přípojky za úplatu 500 Kč vč. DPH. 

43) ...   zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 599 v k.ú. Brtí, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění zařízení distribuční soustavy elektrické energie za úplatu 1000 Kč bez DPH.

44)  ... zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 350/1 v k.ú. Mladotice, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění zařízení distribuční soustavy elektrické energie za úplatu 1000 Kč bez DPH.

45)  ... zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č.  311/3  v k.ú. Lukavice, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění zařízení distribuční soustavy elektrické energie za úplatu.

46)  ...  uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Klatovy na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků . 

47)  ...  účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2014, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2014 v částce 8 225 529,74 Kč z účtu 431 na účet 432. 

48)  ...  inventarizační zprávu ke dni 31.12.2014. 

49)  ...  rozpočtová opatření č. 6/2015 ve formě rozpočtových změn. 

Zastupitelstvo projednalo:

50)  ...  závěrečný účet města za rok 2014. Společně se závěrečným účtem projednalo zastupitelstvo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Strážov za rok 2014. Závěrem přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, je skutečnost, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo přednesenou  zprávu na vědomí a uzavřelo toto projednání vyjádřením souhlasu bez výhrad. 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

51)  ...  návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava. 

52)  ...  výsledek přezkoumání hospodaření účelového sdružení obcí pro skup. vodovod Nýrsko-Klatovy 2014.