Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 18.LISTOPADU 2019

Vydáno dne 10. 12. 2019 (399 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala v pondělí 18. listopadu 2019 od 15.30 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

114) ... výsledek veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.na zpracování projektové dokumentace na akci „Strážov – technická infrastruktura pro RD – III. etapa“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou NDCon s.r.o., se sídlem Zlatnická 10, Praha, za cenu 579 000 Kč bez DPH.  

115) ... rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.

116) ... další postup rekonstrukce radnice a souhlasí s tím, že novou elektroinstalaci provede firma Miroslava Jiříka ze Strážova, vnitřní stavební práce bude pokračovat firma Miroslava Rutkovského z Klatov a výtah bude objednán u firmy Výtahy VOTO s.r.o. Plzeň.

117) ... uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace „KŘ III/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava“ s firmou DOPAS s.ro. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, který řeší prodloužení termínu dodávky do 30.06.2020.

118) ... rozpočtová opatření č. 8/2019 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

119) ... žádost obce Bublava o příspěvek do sbírky na řešení zadluženosti tohoto územně samosprávního celku.

Rada doporučuje:

120) ... zastupitelstvu schválit záměr směny p.p.č. 209/2 a 209/4 za část p.p.č. 57 v k.ú. Lukavice u Strážova, s Lukášem Jiříkem, za podmínky, že zůstane zachovaná stávající účelová komunikace.

121) ... schválit záměr směny části p.p.č. 223/1 za část st.p.č. 11 v k.ú. Lehom s Bohumilou Cihelkovou.

122) ... zastupitelstvu schválit záměr koupě p.p.č. 316 v k.ú. Opálka od Státního statku Jeneč.

123) ... zastupitelstvu schválit na rok 2020 rozpočet města s celkovými příjmy ve výši 33 179 590 Kč a celkovými výdaji ve výši 47 279 176 Kč, přičemž schodek bude kryt úsporami minulých let.

124) ... zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odpady na rok 2020, přičemž výše poplatku zůstává v nezměněné výši.

125) ... zastupitelstvu schválit ceny vodného a stočného dle předloženého návrhu.

Rada pověřila:

126) ... starostu vyzvat majitele č. p. 34 ve Strážově k návrhu směny části st.p.č. 239, který tvoří krajnici silnice.

127) ... starostu zajištěním nezávislého posouzení účinnosti přečištění čistírny odpadních vod a vyzváním realizační firmy k neprodlenému zprovoznění této části stavby.

Rada vzala na vědomí:

128) ... výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2018, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.