Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 18. října 2012

Vydáno dne 20. 11. 2012 (2183 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 18. října 2012 od 18,00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

101)  ...  uzavřít dodatek č. 6 k pojistné smlouvě s pojišťovnou Kooperativa.

102)  ...  uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Bezdrátový rozhlas pro Strážovsko“ s firmou SOVT-RADIO s.r.o. se sídlem ve Vodňanech, který řeší doplnění o 1 ks reproduktoru za cenu 780 Kč vč. DPH.

 Rada schválila:

103)  ...  podání žádosti o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně týkající se dotace, která byla žadateli poskytnuta v roce 2005 na akci „Oprava budovy hasičské zbrojnice SDH Strážov“ v rámci  dotačního programu Podpora obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

104)  ...  nákup vánoční výzdoby v souladu se schváleným rozpočtem.

105)  ...  prodloužení dočasného užívání části pozemkové parcely č. 869 v k.ú. Brtí o výměře 25 m2 na dobu 10 let za cenu 25 Kč za rok Václavu Bierhanzlovi, Sokolovská 112, Plzeň.

106)  ...  přesunutí (případně vybudování nové) závory v k.ú. Mladotice, avšak přesné umístění bude ještě dohodnuto.

107)  ...  instalaci parabolické antény do prostoru vrcholu střechy objektu  č.p. 111 (včetně přístupového střešního výlezu) a natažení kabelového propoje do prostor České spořitelny v souvislosti s vybudováním nového telekomunikačního připojení pobočky.

108)  ...  nákup zarámované fotografické kopie obrazu strážovského náměstí, jehož autorem je akademický malíř Václav Soušek, od JUDr. Jiřího Fukse za cenu 3000 Kč.

109)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 11/2012 ve formě rozpočtových změn.

Rada souhlasí:

110)  ...  se záměrem prodeje zmrzliny v kiosku autobusové čekárny ve Strážově.

111)  ...  v souvislosti s výpovědí z nájmu bytu č. 2 v objektu čp.111 ve Strážově ze strany Evy Urbanové s úpravou nájemní smlouvy, kde nájem přechází na druhého nájemníka (Milan Urban) při zachování stejných podmínek.

Rada doporučuje:

112)  ...  zastupitelstvu schválit změnu účelu finančního příspěvku pro TJ Sokol Strážov.