Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 18. ZÁŘÍ 2014

Vydáno dne 15. 10. 2014 (2019 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 18. září 2014 od 19.00 hodin na radnici.


Zastupitelstvo ROZHODLO:

176) ...  uzavřít dodatek k darovací smlouvě s Římskokatolickou farností Nýrsko, který rozšíří účel daru o  opravu venkovní fasády provedenou v roce 2015, přičemž po provedení 1. etapy (krov a střecha) bude dar vyúčtován a přebytek dočasně vrácen na účet města. Dojednáním konkrétního znění smluvního dodatku je pověřena rada města.

177)  ...   poskytnout dotaci z Programu regenerace MPZ pro rok 2014 z Ministerstva kultury takto: 900 tis. Kč na akci „Stavební úpravy krovu a střechy“ – kostel sv. Jiří ve Strážově, což je 42,9 % z celkové předpokládané částky 2 099 681 Kč včetně DPH.

178)  ...   o přiznání finančního podílu z rozpočtu města ve výši 210 tis. Kč Římskokatolické farnosti Nýrsko, což činí 10 % z celkové předpokládané ceny díla (2 099 681 Kč včetně DPH). Římskokatolická farnost Nýrsko poskytne 1 689 681 Kč, což je 47,1 % z předpokládané částky.

179)  ...   vyvěsit záměr směny části p.p.č. 1407/1 za část p.p.č. 1407/3 a 1407/2 vše v k.ú. Strážov.

180)  ...   vyvěsit záměr směny části p.p.č. 1274/59 za část p.p.č. 1274/69 vše v k.ú. Strážov.

 Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

181) ...   směnu části p.p.č. 430 o výměře cca 90 m² za část p.p.č. 479/3 o výměře cca 90 m² v k.ú. Zahorčice s manželi Josefem a Annou Kollrossovými, bez dalšího finančního vyrovnání.

182)   ...  zřízení věcného břemene na p.p.č. 1411/17, 1411/20, 1411/26, 1411/25, 1411/31, 1411/27, 1411/2, 1411/23, 1411/22, 1411/28, 1411/1, 1411/19, 1449/2 a budově č.p. 111 na st.p.č. 199 vše v k.ú. Strážov, která je ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za účelem umístění podzemního vedení NN, pojistných a rozpojovacích skříní za jednorázovou náhradu ve výši 10886 Kč bez DPH. Podmínkou uzavření smlouvy je souhlasné stanovisko ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. 

183)  ...   zřízení věcného břemene na p.p.č. 359/3 a 1469/35 vše v k.ú. Strážov. Předmětem věcného břemene je zajištění přístupu a příjezdu na p.p.č. 1476/2, 359/1 a 309/55 ve prospěch jejich majitelů  za jednorázovou náhradu ve výši 1000 Kč.

184)  ...  rozpočtová opatření č. 10/2014 ve formě rozpočtových změn. 

 Zastupitelstvo POTVRDILO:

185)  ...  své rozhodnutí darovat Římskokatolické farnosti Nýrsko finanční částku 1 500 000 Kč na provedení opravy střechy a krovu kostela sv. Jiří ve Strážově.