Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 19. LISTOPADU 2015

Vydáno dne 08. 12. 2015 (1863 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 19. listopadu 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

134) ... podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov, která se týká zápisu nového ředitele příspěvkové organizace paní Mgr. Šárky Raškové a ukládá starostovi podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

135) ... uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Strážov – dostavba mechanického předčištění ČOV“ se společností Vodospol Klatovy za cenu 162500 Kč bez DPH.

136) ... uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Strážov – kanalizace v zóně RD“ se společností Vodospol Klatovy za cenu 73000 Kč bez DPH.

137) ... uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na p.p. č. 1274/51-58 v k.ú. Strážov, které jsou ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem umístění distribuční soustavy NN.

138) ... uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu požární nádrže v Lukavici s firmou Novakam s.r.o. Nové Hrady s tím, že bude upravena cena v souladu se skutečně provedeným rozsahem prací na 570533,- Kč bez DPH.

139) ... žádost Františka Osičky o možnost trhání jmelí v městských lesích s tím, že správce městských lesů přesně vymezí porosty pro trhání.

140) ... uzavření rámcových smluv o dílo na provádění lesnických činností v městských lesích v roce 2016 včetně příloh dle návrhu správce městských lesů s následujícími dodavateli: Karel Bouberle, Zdeněk Matásek, Ladislav Soušek, Josef Toman, Petr Toman a Miroslav Vavírka.

141) ... že bude připravena oprava garáží v suterénu zdravotního střediska ve Strážově.

142) ... navržená rozpočtová opatření č. 11/2015 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

143) ... upravit platový tarif statutární zástupkyně ředitele Základní školy a mateřské školy Strážov v souladu s novou legislativní úpravou.

144) ... poskytnout dotaci na činnost pro Tělocvičnou jednotu Sokol Strážov ve výši 5 000 Kč.

Rada zamítla:

145) ... žádost obyvatel Patrasky o možnost vybudování nového vodního zdroje v této lokalitě na náklady města.

Rada doporučuje:

146) ... zastupitelstvu ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku ze psů.

147) ... zastupitelstvu ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

148) ... zastupitelstvu ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

149) ... zastupitelstvu ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, o místním poplatku ze vstupného.

150) ... zastupitelstvu ke schválení obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

151) ... odložit  majetkové transakce u nových parcel na Vinném vrchu až po vybudování komunikace k rodinným domům.

152) ... zastupitelstvu schválit vyrovnaný rozpočet města na rok 2016 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 23 748 300 Kč.

Rada pověřila:

153) ... starostu, aby vyzval majitele pozemkové parcely č. 787 v k.ú Strážov k odstranění záboru veřejného pozemku (účelové komunikace na Vejpichu) a k úpravě keře u č.p. 247 z důvodu bezpečnosti silničního provozu.

Rada postupuje:

154) ... zastupitelstvu návrh Biskupství plzeňského na převzetí kostela sv.Jiří ve Strážově do majetku města s tím, že tato snaha by byla ze strany biskupství oceněna ustoupením od požadavků předání farských pozemků, které jsou nyní ve vlastnictví města nebo jiných fyzických osob.

Rada vzala na vědomí:

155) ...výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2015, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.