Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 2.6.2011

Vydáno dne 31. 08. 2011 (2429 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo ve čtvrtek 2.6.2011 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


                                         

        Zastupitelstvo ROZHODLO:

52)  …    vyvěsit záměr prodeje části p.p.č. 208 v k.ú.Strážov. (9 pro / 2 proti / 2 se zdrželi)

53)   ...  vyvěsit záměr nákupu části p.p.č. 110 v k.ú. Zahorčice (12 pro / 0 proti / 1 se zdrželi)

54)   ...    uzavřít smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s. na předfinancování akce „Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa“ do výše9 mil. Kč a zároveň pověřilo starostu čerpat schválený úvěr do maximální výše6,4 mil. Kč. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo SCHVÁLILO:

55)   ...    rozpočtová opatření č. 4/2011 ve formě rozpočtových změn. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

56)   ...    zřízení věcného břemene na p.p.č. 69/8, 1449/8, 1411/3, 1478, 1481, 107/10, 1502, 1449/2, 1411/2, 1411/9, 1411/29, st. 72, 1411/17, st. 211, 67/2 a 1479 vše v k.ú. Strážov, které jsou ve vlastnictví Města Strážov, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. za účelem vedení umístění zařízení distribuční soustavy za úplatu 9500 Kč.  (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

ZastupitelstvO PROJEDNALO:

57)   ...    závěrečný účet města za rok 2010. Společně se závěrečným účtem projednalo zastupitelstvo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Strážov za rok 2010. Závěrem přezkoumání hospodaření, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, je skutečnost, že byly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo vzalo přednesenou zprávu na vědomí a uzavřelo toto projednání vyjádřením souhlasu s výhradami a přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Vzhledem ke skutečnosti, že územně samosprávnímu celku nevznikla žádná škoda, nebude vůči odpovědným osobám vyvozován žádný závěr. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)

Zastupitelstvo ZÁSADNĚ NESOUHLASÍ:

58)   ...    s rušením matriky ve Strážově a pověřuje starostu zasláním nesouhlasného stanoviska na   Krajský úřad Plzeňského kraje a Ministerstvo vnitra ČR. (13 pro / 0 proti / 0 se zdrželi)