Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 20. BŘEZNA 2014

Vydáno dne 25. 03. 2014 (2170 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 20. března 2014 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

29)  ...  uzavření pracovní smlouvy s uchazečem o zaměstnání registrovaným na Úřadu práce v Klatovech v rámci veřejně prospěšných prací. Konkrétně se jedná o Alenu Denkovou (pracovní smlouva od 01.04.2014 do 30.09.2014 na úvazek 8 hodin denně).

30)  ...   uzavření smlouvy o  pachtu na areál koupaliště na letošní sezónu s Monikou Faustovou,  za cenu 30.000Kč/sezónu + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

31) …    uzavření smlouvy o pachtu na kiosek v autobusové zastávce na účelem prodeje zmrzliny na dobu od 01.05.2014 do 30.09.2014 se Zdeňkou Maier, za cenu 500 Kč měsíčně + skutečné náklady na spotřebovanou el. energii a vodu.

32)  ...   uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemkových parcel č. 32/1, 32/4, 276/7, 276/14, 276/19, 276/20,171/36 a  276/36 vše v k.ú. Horní Němčice se společností AGROTRADE a.s. na dobu neurčitou za cenu 8.970 Kč ročně.

33)  ...   uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 1274/45 v k.ú. Strážov se společností Telefónica O2 na dobu pěti let za cenu 80.000 Kč ročně.

34)  ...   rozdělení kladného hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Strážov za rok 2013 přídělem do fondu odměn (500 Kč) a rezervního fondu (88.435,54 Kč).         

35)  ... realizaci stavebních úprav sociálního zařízení u bytu č. 1 v  č.p. 111 s tím, že následně bude navýšen nájem o 500 Kč měsíčně.

36)  ... navržená rozpočtová opatření č. 2/2014 ve formě rozpočtových změn

Rada rozhodla:

37)  ... pronajmout část pozemkové parcely č. 240 v k.ú. Lehom o výměře 200 m2 Pavlíně Hrazdilové, za cenu 200 Kč ročně.

38)  ... pronajmout část pozemkové parcely č. 14/1 v k.ú. Božtěšice o výměře 35 m2 Ing. Janu Bejvlovi, za cenu 35 Kč ročně.

39) ...  ukončit stávající dohodu o dočasném užívání pozemku a schválila uzavření nové smlouvy na pronájem části pozemkové parcely č. 57/1 v k.ú. Viteň o výměře 80 m2 s Milanem Souškem, za cenu 80 Kč ročně. Úprava nájemní smlouvy vyplývá z digitalizace pozemku.

40) ...  pronajmout pozemkovou parcelu č. 25/3 v k.ú. Ondřejovice Josefu Rendlovi, za cenu 37 Kč ročně .

Rada zamítla:

41)  ...žádost Dany Molnárové, majitelky č.p. 20 v Lehomi o možnosti posunutí opěrné zdi ve směru k přilehlé místní komunikaci.

Rada pověřila:

42) …  starostu přípravou podkladů pro tvorbu nového územního plánu na příští schůzi rady.  

Rada doporučuje:

43) … zastupitelstvu schválit rozpočtové změny za účelem realizace investičních akcí v roce 2014. Jedná se o opravu střechy na kostele sv. Jiří ve Strážově, opravu místní komunikace u Vocílků a Faltýnů, protipovodňové opatření ve Vitni a zainvestování parcel k Rovné