Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 20. ČERVNA 2019

Vydáno dne 24. 07. 2019 (430 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov (dále jen zastupitelstva), které se konalo 20.6.2019 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově. 


Zastupitelstvo rozhodlo:

46)  ...     koupit od Petry Volmutové, část p.p.č. 1274/89 v k.ú. Strážov na Šumavě (kultura orná půda) o výměře cca 17000 m² za cenu 150 Kč. Kupující se ve smlouvě zaváže vybudovat do pěti let od podpisu kupní smlouvy ke zbylé části pozemkové parcely č. 1274/89 inženýrské sítě v minimálním rozsahu (příjezdová komunikace, 2x vodovodní přípojka, 2x kanalizační přípojka a 2x elektrická přípojka). Smluvně bude zároveň upraven budoucí závazek obou smluvních stran vzájemně narovnat vlastnictví pozemků ve vztahu k nově vybudované komunikaci za stejných cenových podmínek, tj. 150 Kč/m2

47)  ...     směnit p.p.č. 1418 o výměře 707 m2 v k.ú. Strážov na Šumavě, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 623 o výměře 1192 m2, která připadne do vlastnictví České republiky (Státního pozemkového úřadu), bez dalšího finančního vyrovnání. 

48)  ...     vyvěsit záměr přijetí daru p.p.č.  1449/76, 1449/77, 1449/78 a 1449/83 v katastrálním území Strážov na Šumavě od Plzeňského kraje. 

49)  ...     poskytnout Západočeskému konzumnímu družstvu Sušice dotaci na zajištění provozu prodejny ve Vitni ve výši 35 tisíc Kč. 

 

Zastupitelstvo schválilo:

50)  ...     zřízení práva provést stavbu „Strážov – místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ na st.p.č. 243 v k.ú. Strážov na Šumavě, která je ve vlastnictví Karla Königa.

51)  ...     zřízení práva provést stavbu „Strážov – místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ na p.p.č. 1274/3 a st.p.č. 255 v k.ú. Strážov na Šumavě, které jsou ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Strážov na Šumavě p.s. 

52)  ...     zřízení práva provést stavbu „Strážov – místní komunikace a parkoviště u sokolovny“ na st.p.č. 114/1 v k.ú. Strážov na Šumavě, která je ve vlastnictví Zdeňky Tomanové. Ve smlouvě bude zároveň uvedeno, že město v rámci stavby provede na své náklady ubourání a statické zajištění rohu stodoly umístěné na tomto pozemku. 

53)  ...     celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

54)  ...     účetní závěrku k rozvahovému dni 31.12.2018, jejíž součástí je rozvaha, výsledovka, příloha a výkaz FIN 2-12, a přeúčtování výsledku hospodaření roku 2018 v částce 2 373 335,11 Kč z účtu 431 na účet 432 a zároveň schvaluje inventarizační zprávu ke dni 31.12.2018. 

55)  ...     rozpočtová opatření č. 4/2019 ve formě rozpočtových změn. 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

56)  ...     návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Úhlava za rok 2018. 

57)  ...     návrh závěrečného účtu Účelového sdružení obcí pro skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy za rok 2018.