Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 20. PROSINCE 2012

Vydáno dne 15. 04. 2013 (2236 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 20.12.2012 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

127)  ... na základě výsledku hospodaření a průběhu čerpání schváleného příspěvku organizace Základní škola a mateřská škola Strážov o snížení příspěvku o 33 284 Kč.

Rada schválila:

128)  ... vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí.

129)  ... aby v souvislosti s nutností řešení dokumentace pro územní řízení na akci „Místní komunikace u bytovek“ byla cena za zpracování projektu navýšena o 35 tisíc Kč.

130)  ...  uzavření dodatků č. 16, 17, 18 a 19 ke smlouvě se společností RUMPOLD-P s.r.o. Plzeň o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

131)  ...  uvolnění 14958 Kč z rezervy v rozpočtu pro základní školu na opravu plynového kotle.

132)  ...  poskytnutí mimořádné finanční odměny pro ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

133)  ...navržená rozpočtová opatření č. 14/2012 ve formě rozpočtových změn.

134)  ...zvýšení měsíční výše nájmu pro byt v mateřské škole od 1. března 2013 na 3000 Kč.

135)  ...aby pohledávky na účtu 315, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu na účet 911. Stejně tak i pohledávky k účtu 311, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu.

 136) ...podání následujících dotačních žádostí: vybavení školní jídelny (PRV), nákup komunální techniky (PRV), brouzdaliště a další vybavení pro děti na koupališti a u mateřské školy (MMR).

 Rada doporučuje:

137)  ...doporučuje zastupitelstvu provést směnu p.p.č. 1411/38, která je ve vlastnictví Mgr. Václava Šilhavého, za p.p.č. 1469/39, která je ve vlastnictví Města Strážov, vše v k.ú. Strážov.

Rada nemá námitek:

138)  ...k záměru vystavět na p.p.č. 265 (u č.p. 83 ve Strážově) tůň o velikosti cca 15 * 25 metrů  za předpokladu, že s tímto budou souhlasit majitelé okolních nemovitostí a že výstavba negativně nezmění odtokové poměry v lokalitě a nezvýší povodňové nebezpečí.

Rada pověřila:

139)  ...starostu, aby žádost o pronájem pozemkových parcel č. 84 a 85 v k.ú. Víteň podanou Jiřím Tomanem, Víteň 8, projednal se současným uživatelem – První Víteňská s.r.o.

140)  ...starostu zveřejněním záměru pronájmu ubytovacího zařízení na koupališti na sezónu 2013.