Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 20. ÚNORA 2014

Vydáno dne 25. 03. 2014 (1983 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), kerá se konala ve čtvrtek 20. února 2014 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

1)  ...  podání žádosti o dotaci – CYKLOSTEZKA ČESKÉ HAMRY – ODBOČKA NA VYHLÍDKU.

2)  ...  uzavření smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, která řeší podmínky výpůjčky kontejnerů na sběr separovaného odpadu.  

3)  …   podání žádostí o dotace - vydání propagačního materiálu (Plzeňský kraj), oprava cesty u Vocílků (Plzeňský kraj), pořízení inventáře ubytovacího zařízení na koupališti (Plzeňský kraj), rozšíření činnosti Junior klubu Strážov (Plzeňský kraj).

4)  ...  finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč pro hasičský okrsek Strážov.

5)  ...  účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov za rok 2013.

6)  ...  rozpis rozpočtu pro rok 2014 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.     

7)  ...  uzavření rámcové smlouvy na odběr štěrků a kamene z lomu ve Svrčovci se společností Eurovia Kamenolomy.

8)  ...  uzavření dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2014 ve výši 81060 Kč.

9)  ...  žádost Františka Jandy, o výstavbu skleníku  a oplocení na pronajaté části pozemku parc. č. 461 a 1451/2 v k.ú. Strážov za podmínky, že skleník bude bez základů a ke stavbě dají písemný souhlas majitelé okolních pozemků.

10)  ... realizaci veřejně prospěšných prací v letní sezóně 2014.

11)  ... finanční příspěvek pro rok 2014 každému ze spolků pořádající plesy (SDH Strážov, SDH Viteň, Myslivecké sdružení Strážov) ve výši 3000 Kč

12)  ... realizaci výměny oken v hasičské zbrojnici na Opálce a v hospodářském pavilónu MŠ ve Strážově a zároveň pověřuje starostu vyhlášením poptávkového řízení.       

13)  ... uzavření smlouvy o dílo s akademickým sochařem a restaurátorem Mgr. Marcelem Hronem na opravu kašny u školy v ceně 186 048 Kč včetně DPH.

14)  ... nabídku společnosti RUMPOLD-P s.r.o. Plzeň na umístění kontejneru na sběr textilu.

15)  ... žádost SDH Strážov o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000 Kč na výrobu nového praporu. 

16)  ... uzavření smlouvy o dodávce vody do areálu MŠ Strážov s firmou VODOSPOL s.r.o Klatovy.

17)  ... rozpočtová opatření č. 1/2014 ve formě rozpočtových změn.    

Rada rozhodla:

18)  ...  ukončit nájemní smlouvu na byt č. 8 v bytovém domě čp. 331/332 ve Strážově s Václavem Denkem a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Kateřinou Denkovou. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají totožné.

19)  ... zakoupit ruční posypový vozík na zimní údržbu chodníků.

Rada zamítla:

20)  ... žádost Okresního sdružení hasičů Klatovy o příspěvek do štěstí na XIV. okresní hasičský ples.

21)  ... žádost Klokánku se sídlem v Janovicích o finanční příspěvek na činnost tohoto zařízení Fondu ohrožených dětí.

22)  ... žádost Romana Souška o příspěvek na vydání   pohlednic.

Rada pověřila:

23)  ... starostu dalším jednáním ve věci směny pozemků pod vodní nádrží v Brtí.

24) …  starostu vyhlásit poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace na opravu cesty k sokolovně  a Pandrousku.

25)… starostu dalším jednáním ve věci doplnění technologie ČOV.

26)  … starostu jednáním s ředitelem Základní školy a mateřské školy Strážov ve věci fungování družiny při   zvýšeném počtu žáků v příštím školním roce.

Rada odložila:

27) …  řešení opěrné zdi v Lehomi s tím, že před příští schůzí bude provedeno místní šetření.

Rada dává předběžný souhlas:

28) …  První Víteňské s.r.o. ke stavbě betonového hnojiště na parcelách č. 226/1, 226/2 a 229/1       v katastrálním území Viteň za podmínky osazení zelení.