Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 21. ČERVNA 2018

Vydáno dne 19. 09. 2018 (502 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 21. června 2018 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

69)  ... výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Oprava místní komunikace Strážov - Lehom“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Silnice Klatovy a.s. za cenu 2 863 149,25 Kč vč. DPH.

70)  ... výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Oprava vodovodu, kanalizace a rekonstrukce místní komunikace na Padrousku ve Strážově“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cenu 5 928 000,40 Kč bez DPH.

71)  ... uzavření Smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky „PD – Kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava“ se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí „kř. II/171 a III/19020 Strážov, stavební úprava“ se společností DOPAS s.r.o., přičemž podíl ceny díla připadající na město Strážov je 80 000 Kč bez DPH.

72)  ...  předložený Knihovní řád Místní knihovny ve Strážově a Provozní řád pro práci s internetem.

73)  ...  předložený návrh Pracovního řádu Města Strážov.

74)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 22 272 Kč v rámci dotačního titulu „2018 Příspěvek na věcné vybavení“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup věcného vybavení JSDHO Víteň.

75)  ...   přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 22 272 Kč v rámci dotačního titulu „2018 Příspěvek na věcné vybavení“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup věcného vybavení JSDHO Zahorčice.

76)  ...   přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 22 272 Kč v rámci dotačního titulu „2018 Příspěvek na věcné vybavení“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na nákup věcného vybavení JSDHO Opálka.

77)  ...   přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 250 000 Kč v rámci dotačního titulu „Odstranění havarijních stavů“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

78)  ...    uzavření dvou nových smluv o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí radnice se společností ČEZ Distribuce a.s.

79)  ...    smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění středotlakého plynovodu na p.p.č. 148/4 v k.ú. Opálka a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – in rem (práva cesty) na st. p. č. 51 a p.p.č. 148/5 v k.ú. Opálka se  společnosti GasNet s.r.o.

80)  ...    uzavření kupní smlouvy se spolumajiteli Holarovými na p.p.č. 8, 625/24, 625/6 a 271/3 vše v k.ú. Brtí za cenu 50000 Kč a p.p.č. 189/1, 191, 275, 276, 280, 308, 337, 368, 398/5, 453 vše v k.ú. Brtí za cenu 81542 Kč.

81)  ...    uzavření kupní smlouvy s Petrem Tomanem, na p.p.č. 1515/5 v k.ú. Strážov na Šumavě za cenu 3400 Kč s tím, že se město zároveň zaváže vybudovat novou hraniční zeď.

82)  ...    uzavření kupní smlouvy s Františkem Tomanem, na p.p.č. 1527 v k.ú. Strážov na Šumavě za cenu 560 Kč.

83)  ...    zřízení služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je vedení vodního přítoku do rybníka situovaného na pozemku p.č. 8 v k.ú. Brtí. Služebnost bude zřízena vlastníkem pozemku st.p.č. 2 v k.ú. Brtí Václavem Duchkem, bezúplatně na dobu neurčitou ve prospěch všech vlastníků pozemku p.č. 8 v k.ú. Brtí.

84)  ...    uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je vedení elektrické přípojky přes pozemkové parcely č. 473, 490, 498/7, 198/3 a 1455/1 v k.ú. Strážov s Andreou Novotnou.

Rada vzala na vědomí:

85)  ...  rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje, na jehož základě bylo zrušeno rozhodnutí Městského úřadu v Klatovech ve věci nepovolené pevné překážky na veřejně přístupné účelové komunikaci v zahrádkách a záležitost byla vrácena k novému projednání.