Bookmark and Share

USNESENÍ, čtvrtek 21. dubna 2011

Vydáno dne 29. 05. 2011 (2668 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady),

která se konala ve čtvrtek 21. dubna 2011 od 18.00 v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

42)  ...  uzavřít mandátní smlouvu na výkon funkce technického dozoru investora akce „Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa“ s firmou Adestik s.r.o. v ceně 90 tisíc Kč bez DPH.

43)  ...  uzavřít smlouvu na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souvislosti s akcí „Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa“ s Petrem Kourou, DiS. v ceně 32 tisíc Kč.

44)  ...  uzavřít smlouvu o dílo na stavební práce „Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa“ se společností Silnice Klatovy a.s. s celkovou cenou 4.875.712,56 Kč bez DPH.

45)  ...  poskytnout SDH Strážov finanční příspěvek na zajištění dopravy na žákovskou soutěž ve výši 2400 Kč.

46)  ...  uzavřít smlouvu na vypracování změny č. 12 územního plánu s Ing. arch. Petrem Taušem v ceně 25,2 tisíc Kč bez DPH.

47)  ...  rozhodla, aby v souvislosti se stavebními úpravami na náměstí a u školy byla v těchto lokalitách provedena také rekonstrukce vodovodního řadu. Práce budou objednány u společnosti Vodospol Klatovy za cenu 870 tisíc Kč.

Rada schválila:

48)  ...  navržená rozpočtová opatření č. 2/2011 ve formě rozpočtových změn.

49)  ...  uzavření smlouvy o právu se společností První Víteňská, která se týká stavebních úprav stáje pro skot v k.ú. Víteň.

50)  ...  uzavření smlouvy s SDH Strážov na zajištění provozu vozidla Volkswagen Transporter v souvislosti s dopravou dětí a mládeže na soutěže..

51)  ...  nákup velkokapacitního stanu v ceně do 30 tisíc Kč.

52)  ...  nákup osobního počítače v ceně do 11 tisíc Kč pro potřeby MěÚ.

Rada doporučuje:

53)  ...  zastupitelstvu schválit přijetí úvěru na předfinancování akce „Revitalizace městské památkové zóny, I. etapa a uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s.

54)  ...  zastupitelstvu schválit žádost Mgr. Václava Šilhavého, trvale bytem Hráského 1928, Praha, o prodej pozemkové parcely č. 208 v k.ú. Strážov.

Rada nesouhlasí:

55)  ...  se způsobem realizace přípojek k zahrádkám (Mužíkovi, Chalušovi, Fürbacherovi) vzdušným vedením, požadujeme celou trasu provést zemní elektrickou přípojkou.