Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 21. KVĚTNA 2015

Vydáno dne 29. 05. 2015 (2168 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 21. května 2015 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

 50)  ... uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na akci „Oprava stávající cyklostezky Strážov – Brtí“.

 51)  ... uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na akci „Obnova požární nádrže v Lukavici“.

52)  ... uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na akci „Obnova inventáře ubytovacího zařízení na koupališti ve Strážově“.

53)  ... uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na akci „Strážov - vydání propagačního materiálu“.    

54)  ... uzavření smlouvy na optimalizaci nákladů za elektrickou energii se společností B4F.

55) ... uzavření smlouvy o právu provést stavbu kanalizační přípojky v k.ú. Mladotice s majiteli sousedních nemovitostí s tím, že do příští rady bude předložen situační náčrt.

56)  ... schválila žádost Kolegia pro duchovní hudbu o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání koncertu v kostele sv. Jiří ve Strážově ve výši 1.500 Kč.

57)  ... úpravu podmínek pro konání hudební produkce na náměstí maximálně do 20.00 hodin.

58) ...  navržená rozpočtová opatření č. 5/2015 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

59)  ... návrh společnosti Vodafone na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.

Rada doporučuje:

60)  ... zastupitelstvu schválit směnu pozemku p. č. 1274/93 za pozemek p.č. 1274/92 v k.ú. Strážov.

Rada pověřila:

61)…  starostu jednáním ve věci možnosti výkupu pozemku přiléhajícího k nemovitosti čp. 183 v souvislosti s rekonstrukcí místní komunikace k sokolovně.

Rada vzala na vědomí:

62) … vzala na vědomí žádost Otakara Husáka, o osvobození od poplatku za odpady  pro syna Romana Husáka a dceru Ivu Husákovou. U syna shledala oprávněné důvody (pobytu v zahraničí) u dcery naplnění vyhláškou stanovených důvodů osvobození neshledala.

63) … informace o výsledcích elektronické aukce dřeva a schvaluje pokračování v nastoleném trendu.