Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 22. BŘEZNA 2018

Vydáno dne 16. 05. 2018 (280 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 22. března 2018 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

33)  ... uzavření kupní smlouvy se společností Eurovia Kamenolomy a.s. na celoroční dodávku přírodního drceného kameniva z lomu ve Svrčovci.

34)  ... pronájem nebytových prostor bývalé ordinace dětského lékaře v čp. 216 Martinu Kiesenbauerovi, za cenu 557 Kč měsíčně s tím, že vzhledem k nutnosti přípravy a vybavení prostor stanoví se šestiměsíční prominutí platby nájemného.

35)  ... uzavření smlouvy na zpracování monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu „Pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Strážov“ o dílo s firmou G - PROJECT s r.o. České Budějovice na dobu 5-ti let za cenu 7 000 Kč bez DPH ročně.

36)  ... pořízení terénního vozidla pro účely lesního správce a pověřila starostu přípravou veřejné zakázky malého rozsahu.

37)  ... uzavření kupní smlouvy s Jaroslavou Jílkovou a manželi Janem a Janou Denkovými na p.p.č. 760 v k.ú. Brtí o výměře 252 m2 za cenu 9 211 Kč.

38)  ... uzavření kupní smlouvy s Miladou a Karlem Uldrychovými na p.p.č. 247 o výměře 827 m2, p.p.č. 246 o výměře 719 m2, p.p.č. 244/3 o výměře 2000 m2 a p.p.č. 244/2 o výměře 4668 m2 vše v k.ú. Lukavice u Strážova za cenu 202 693 Kč.

39)  ... uzavření směnné smlouvy s Janem Souškem a Olgou a Janem Souškovými na p.p.č. 18/2 o výměře 42 m2 za p.p.č. 347 o výměře 49 m2 vše v k.ú. Opálka s tím, že dotyční doplatí městu částku 140 Kč.

40)  ...  finanční příspěvek ve výši 2000 Kč pro historickou kolonu amerických vozidel, která přijede dne 5. května 2018.

41)  ...  objednávku prací souvisejících s opravou pomníku padlým ve Strážově u akademického sochaře Mgr. Marcela Hrona.

42)  ...  uzavření „Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu“ s Úřadem práce ČR na jedno pracovní místo v období od 1.5.2018 do 30.10.2018.

43)  ...  uzavření pracovní smlouvy s uchazečem o zaměstnání registrovaným na Úřadu práce v Klatovech v rámci veřejně prospěšných prací. Konkrétně se jedná o Zdeňka Sýkoru (pracovní smlouva od 01.05.2018 do 30.10.2018 na úvazek 8 hodin denně) a přijetí brigádníků na letní prázdniny na dohodu o provedení práce.

44)  ...  rozpočtová opatření č. 3/2018 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

45)  ... v souvislosti s požárem domu čp. 136 ve Strážově poskytnout majiteli nemovitosti Václavu Jiříkovi stavební dříví (20 m3 smrkových pilařských výřezů) za účelem obnovy domu za cenu 500 Kč/m3 + DPH.

46)  ... objednat položení zámkové dlažby na chodníku včetně výměny obrub při bytovkách ve Strážově u firmy JPS Optimum s.r.o. Podmokly za cenu 259.939 Kč bez DPH.

Rada doporučuje:

47)  ... zastupitelstvu schválit zřízení věcného břemene vodoteče na stavební parcelu č. 2 v k.ú. Brtí v souvislosti se záměrem nabytí přilehlého rybníka.

Rada nedoporučuje:

48)  ... zastupitelstvu schválit upravený návrh majetkoprávních úkonů v souvislosti s žádostí Stanislava Staška.

Rada jmenovala:

49)  ... pověřence Města Strážov na ochranu osobních údajů, kterým bude zaměstnanec městského úřadu paní Michaela Vacínová.

Rada pověřila:

50)  ... starostu svoláním schůzky s projekční kanceláří Atelier U5, s.r.o. Klatovy ve věci přípravy rekonstrukce radnice.