Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 22. LISTOPADU 2018

Vydáno dne 12. 12. 2018 (327 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada rozhodla:

132)  ... ukončit nájemní smlouvu na byt č. 10 a garáž č. 6 v bytovém domě čp. 331/332 ve Strážově s Ing. Pavlem Rouskem, Ph.D. a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Ing. Josefem Rouskem. Ostatní podmínky nájemní smlouvy zůstávají totožné.

133)  ... prodloužit pracovní smlouvu s Václavem Hofmanem na dobu neurčitou.

Rada schválila:

134)  ... úpravu nájemného u bytu č. 11 a garáže č. 3 v bytovém domě čp. 331/332 s Monikou Faustovou tak, že od 01.11.2018 bude sníženo na 2 Kč měsíčně.

135)  ... úpravu nájemného garáže č. 8 v bytovém domě čp. 331/332 s Václavem Faustem tak, že od 01.11.2018 bude nájemné sníženo na 1 Kč měsíčně.

136)  ... poskytnutí mimořádné finanční odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Strážov.

137)  ... udělení výjimky z počtu dětí v mateřské škole (zvýšení o maximálně 8 dětí, přičemž limitní počet je 56).

138)  ... rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace.

139)  ... vyřazení majetku dle návrhu inventarizačních komisí a jmenovala likvidační komisi ve složení Ing. Josef Rousek, Pavel Prošek a Vlastimil Fürbacher.

140)  ...  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby zemního kabelového vedení NN na pozemkových parcelách č. 362/6, 1451/4 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

141)  ...  schválila zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 462/1, 1455/1, 1457/1 v k.ú. Strážov na Šumavě za účelem umístění zařízení distribuční soustavy se společností ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 1 000 Kč bez DPH.

142)  ...  uzavření smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s. v souvislosti s rekonstrukcí veřejného osvětlení na Pandrousku.

143)  ...  přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 300 000 Kč v rámci dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova 2018“ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na již zrealizovanou opravu místní komunikace do Lehomi.

144)  ...  rozpočtová opatření č. 12/2018 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

145)  ... žádost Vladimíra Vogltanze o pronájem části pozemku p.č. 1 v k.ú. Mladotice nacházející se pod stavbou včelína.

Rada doporučuje:

146)  ... zastupitelstvu prodat společnosti ČEZ Distribuce a.s. st. p. č. 17 v k.ú. Božtěšice na Šumavě, na které je umístěna trafostanice při místní komunikaci z Vitně do Božtěšic.

147)  ... zastupitelstvu schválit právo stavby psího kotce na p.p.č. 1399/2 v k.ú. Strážov na Šumavě.

Rada pověřila:

148)  ... starostu, aby zjistil u ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov podrobnou skladbu výdajů školy a domluvil před příští radou návštěvu školy.

149)  ... starostu, aby se společností GridServices, s.r.o. dále jednal ve věci plánované rekonstrukce vysokotlaké regulační stanice pro Strážov.

Rada vzala na vědomí:

150)  ... výsledek dílčího přezkoumání hospodaření města za rok 2018, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s tím, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.