Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 22. ŘÍJNA 2015

Vydáno dne 24. 11. 2015 (1884 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 22. října 2015 od 16.30 hod. v kanceláři starosty.


Rada rozhodla:

116) ... poskytnout dotace na činnost pro SDH Zahorčice ve výši 10 000 Kč a SDH Rovná ve výši 10 000 Kč.

117) ... vydat prohlášení o poskytování a dodávce biologicky rozložitelných odpadů do Kompostárny Rohozno.

Rada schválila:

118) ... uzavření dodatku k pracovní smlouvě s uchazeči o zaměstnání registrovanými na Úřadu práce v Klatovech v rámci veřejně prospěšných prací. Konkrétně se jedná o Jana Koláře a Marii Trylčovou, kterým bude pracovní smlouva prodloužena do 30.11.2015.

119) ... uzavření dodatku č. 1 s Úřadem práce v Klatovech ve věci financování veřejně prospěšných prací.

120) ... uzavření dodatku č. 3 k darovací smlouvě s  Římskokatolickou farností Nýrsko, jejíž předmětem byl dar na provedení opravy kostela sv. Jiří ve Strážově. Účel dotace se kromě kostela sv. Jiří rozšiřuje také na opravu ohradní zdi kostela a fary, včetně vstupních bran.

121) ... nákup nové kopírky Kyocera FS6525mfp pro potřeby městského úřadu s tím, že původní zařízení Canon IR2017 (inv. č. 967/1) a podstavec pod kopírku (inv. č. 986/1) budou na základě smlouvy bezúplatně převedeny příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

122) ... aby spolky z našeho správního území zřídili své sídlo pro účely zápisu do spolkového rejstříku v budovách, které jsou majetkem města.

123) ... uzavření kupní smlouvy na pozemkovou parcelu č. 1451/4 v k.ú. Strážov na Šumavě, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

124) ... schválila přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu „Ekologické projekty Plzeňského kraje 2015“ ve výši 80 000 Kč na zpracování projektové dokumentace akce s názvem „Strážov – projektová dokumentace rozšíření ČOV (mechanické předčištění)“.

125) ... žádost Svazu zdravotně postižených – Šumava, z.s. o souhlas s užíváním znaku města Strážov ve zpravodaji, který vydává pro své členy.

126) ... výsledek poptávkového řízení na zpracování nového územního plánu a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Ing. arch. Petrem Taušem za cenu 415000,- Kč bez DPH.

127) ... navržená rozpočtová opatření č. 9/2015 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

128) ... nabídku produktu COMMUNAL REPORTER.

Rada jmenovala:

129) ... paní Mgr. Šárku Raškovou na pracovní místo ředitelky Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace s účinností od 01.02.2016.

Rada pověřila:

130) ... Petru Preslovou, k provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Strážov. Konkrétně bude provedena kontrola výběru stravného v místní školní jídelně.

131) ... starostu, pozvat na příští radu nově zvolenou ředitelku školy.

Rada vzala na vědomí:

132) ... výzvu Biskupství plzeňského ve věci historického církevního majetku v katastrálních územích Krotějov a Strážov včetně nabídky převzetí kostela sv. Jiří do majetku města a pověřila starostu dalším jednáním.

Rada odložila:

133) ... žádost ředitelky Základní a mateřské školy Strážov o přepravu jídlonosičů do Mateřské školy Strážov s tím, že tato věc bude dána k řešení novému vedení příspěvkové organizace.