Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 22. SRPNA 2019

Vydáno dne 18. 09. 2019 (499 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 22. srpna 2019 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada schválila:

82)  ...  přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 202 300 Kč v rámci dotačního titulu „Podpora ochrany lesa “ včetně uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace. Finanční prostředky budou konkrétně využity na zřizování nových oplocenek na ochranu mladých lesních porostů.  

83)  ...  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Odstranění vlhkosti v suterénu budovy ZŠ“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Lesní stavby s.r.o. Nýrsko za cenu 606 662 Kč vč. DPH.

84)  ...  objednávku nové podlahy do tělocvičny ZŠ v provedení hnědého sportovního polyuretanového povrchu u firmy Profil Plus s.r.o. za cenu 275 463 Kč vč. DPH.

85)  ...  uzavření dodatku k pracovní smlouvě s Marií Trylčovou, jehož předmětem je její prodloužení do 30.11.2019.

86)  ...  další postup rekonstrukce radnice s tím, že dodávku dřevěných oken provede truhlářství Jana Prexla z Píchu.

87)  ...  rozpočtová opatření č. 5/2019 ve formě rozpočtových změn.

Rada rozhodla:

88)  ...  uzavřít dodatek č. 51 ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se společností RUMPOLD-P s.r.o., jejichž předmětem je sběr odděleně sbíraných odpadních tuků a olejů.

Rada zamítla:

89)  ...  nabídku firmy X-MODE s.r.o. se sídlem Školní 110, Domažlice na měření a regulaci tepla v objektu základní školy případně jiných objektech ve vlastnictví města.

Rada pověřila:

90)  ...  starostu, aby v souvislosti s došlým prohlášením části spoluvlastníků rybníka v Lehomi na jeho bezúplatný převod do vlastnictví města, zjistil právní důsledky spoluvlastnictví ve vztahu k dalším majitelům, kteří s převodem nesouhlasí.