Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 23.LEDNA 2020

Vydáno dne 18. 05. 2020 (281 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 23.ledna 2020 od 18.00 hod. v kanceláři starosty. 


Rada rozhodla:

1)  ...   poskytnout Oblastní charitě Klatovy na činnost pečovatelské služby v roce 2020 dotaci ve výši   50 000 Kč.

2)  ...   poskytnout dary následujícím spolkům ve výši 5000 Kč/spolek:

 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lukavice,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Brtí,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Němčice,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Viteň,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Strážov,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zahorčice,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opálka,
 •  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rovná,
 •  Svaz zdravotně postižených - Šumava - Klub Strážov,
 •  Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Strážov,
 •  Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Strážov,
 •  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu,
 •  Myslivecký spolek Strážov na Šumavě, z.s

3)  ... uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby v souvislosti se zemním kabelovým vedením NN na p.p.č. 1442/1 v k.ú. Strážov na Šumavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.

4)  ...  poskytnout dar ve výši 2000 Kč na činnost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okrsek 18 – Strážov.

5)  ...  poskytnout Oblastní charitě Klatovy dar ve výši 18 341 Kč za účelem dofinancování pečovatelské služby za rok 2019.

Rada schválila:

6)  ...  rozpis rozpočtu pro rok 2020 ve vztahu k příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Strážov.

7)  ...  další postup rekonstrukce radnice a souhlasí s tím, že stavební a sádrokartonářské práce v podkroví bude provádět Miroslav Rutkovský z Klatov a instalatérské práce Miloslav Ingeduld ze Železné Rudy.

8)  ...  výsledek veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. na akci „Tepelné čerpadlo včetně zemních vrtů, vzduchotechnika a klimatizace – objekt radnice“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s firmou Thermoluft KT s.r.o., se sídlem Fr. Šumavského 867, Klatovy za cenu 2 091 709,36 Kč vč. DPH.

9)  ...   uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností ČEZ ESCO na rok 2020.

10)  ... objednávku dodání a položení nové střešní krytiny (profilovaný plech s anti-kondenzačním filcem) na objekt venkovního posezení u hasičské zbrojnice ve Vítni u Miloslava Vítovce, trvale bytem Běšiny 212, za cenu 92 tisíc Kč bez DPH.

11)  ... podání žádostí o dotace z dotačních programů Plzeňského kraje a Ministerstva vnitra ČR.

12)  ... uzavření směnné smlouvy na p.p.č. 602 a p.p.č. 601 za p.p.č. 600 v k.ú. Viteň s manžely Josefem a Jaroslavou Soukupovými.

13)  ... rozpočtová opatření č.  1/2020 ve formě rozpočtových změn.

Rada zamítla:

14)  ...  žádost Václavy Rýdlové o zřízení vyhrazeného parkovacího místa v lokalitě Židovské ulice.

Rada doporučuje:

15)  ...  zastupitelstvu schválit předložený návrh „Pravidel pro pořizování změn územního plánu a finanční úhradu při pořizování těchto změn“.

Rada pověřila:

16)  ...  starostu zajištěním nabídek na zpracování projektové dokumentace na zřízení vodovodu do Opálky.

17)  ...  místostarostu, aby v součinnosti se členy jednotky Vlastimilem Fürbacherem a Jindřichem Kiesenbauerem řešil reklamační řízení na samovolné vybíjení akumulátoru dopravního automobilu Mercedes.

18)  ...  starostu podáním žádosti na Státní statek Jeneč (státní podnik v likvidaci) o bezúplatný převod pozemkových parcel č. 166 a 167 k.ú. České Hamry, které se nacházejí pod místními komunikacemi v našem vlastnictví.

19)  ...  starostu, aby požádal Ministerstvo kultury ČR o provedení revize hranice naší památkové zóny s předpokladem, že území bude následně zmenšeno tak, aby zahrnovalo opravdu jen objekty, které mají významnou architektonickou hodnotu.

20)  ...  místostarostu, aby v součinnosti s Pavlem Proškem zajistili prodej nepojízdného smykového nakladače WECAN.

21)  ...  Pavla Proška přípravou realizace akce „Naučná a vycházková stezka okolo Háje“.

22)  ...  místostarostu svoláním a organizací pracovní schůzky za účelem splnění výzvy Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj na aktualizaci místních a pomístních jmen v mapách katastru nemovitostí.

Rada vzala na vědomí:

23)  ...  že povinností účetní jednotky je tvořit opravné položky k pohledávkám na účtu 315. Souhlasí, aby pohledávky na účtu 315, ke kterým byly tvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu na účet 911. Stejně tak pohledávky k účtu 311, ke kterým byly vytvořeny opravné položky ve 100 %, byly převedeny na podrozvahu.

24)  ...  rozsudek Krajského soudu v Plzni ve věci našeho odvolání proti nákladům řízení soudního sporu s ČSOB Pojišťovnou a.s., který odvolání města zamítl a potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Klatovech v plném znění.

25)  ...  žádost Jany Konečné o finanční spolupodíl města na osazení kolotoče na náves v Zahorčicích, avšak vzhledem k povinnostem provozovatele takovéhoto veřejného prvku s tímto nesouhlasí.

26)  ...  záruční opravu vodovodu v místní komunikaci na Pandrousku a pověřila starostu, aby vyzval dodavatele stavby (VAK SERVIS s.r.o.) k podpisu dohody o prodloužení záruční doby.