Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 24. DUBNA 2014

Vydáno dne 30. 05. 2014 (2049 x přečteno)

ze schůze Rady města Strážov (dále jen rady), která se konala ve čtvrtek 24. dubna 2014 od 18.00 hod. v kanceláři starosty.


Rada schválila:

44... žádost Kolegia pro duchovní hudbu o poskytnutí finančního příspěvku  na pořádání koncertu v kostele sv. Jiří ve Strážově ve výši 1.500 Kč

45)  ... seznam pravidel a podmínek k průjezdu automobilové soutěže „RALLYE ŠUMAVA“ včetně toho, že PAMK poskytne Městu Strážov sponzorský dar ve výši 10.000 Kč.

46) … finanční příspěvek ve výši 2000 Kč pro historickou kolonu amerických vozidel

47) ... realizaci akce „sociální zařízení na radnici“ s tím, že bude vyhlášeno poptávkové řízení.

48) ... uzavření darovací smlouvy na částku 1.500.000 Kč ve prospěch Římskokatolické farnosti Nýrsko na rekonstrukci střechy a krovu kostela sv. Jiří ve Strážově.

49) ... uzavření smlouvy o nájmu předmětu stanu s Městem Hartmanice  na akci „Sraz rodáků“ v částce  31.194 Kč.      

50) ...uzavření pojistné smlouvy na pojištění stanu pro akci „ Sraz rodáků“ dne 5. července 2014 s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,a.s. v částce 1.900 Kč.

51)  ... uzavření  smlouvy o zajišťování  zpětného odběru a využívání odpadu z obalu s firmou EKO-KOM, včetně dodatku č. 1 ke smlouvě.         

52) ...žádost Lukáše Beneše, trvale bytem Strážov 282, o možnost pořádání pivních slavností  na             náměstí ve Strážově dne 10.května 2014.

53) ...bezúplatný pronájem kontejneru na sběr textilu a uzavření dodatku č. 25 se společností RUMPOLD-P s.r.o. Plzeň na jeho vývoz.

54) ... schválila rozšíření kapacity školní družiny ve Strážově s účinností od 1.9.2014.                       

55) ...uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci p.p.č. 1404/3 v k.ú. Strážov s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

56)...navržená rozpočtová opatření č. 4//2014

Rada rozhodla:

57)  ... odložit zpracování projektové dokumentace na mechanické přečištění ČOV do doby než bude získána na uvedenou projektovou dokumentaci dotace.

Rada zamítla:

58)  ... žádost nájemce koupaliště na nákup trampolíny do areálu.

59)  ... návrh na osazení zrcadla na dolním výjezdu z Jablečné ulice.

Rada pověřila:

60) … starostu vyhlášením poptávkového řízení na výměnu střešní krytiny na autobusové zastávce ve Strážově.   

61) … vyhlášením poptávkového řízení na zpracování lesního hospodářského plánu obecních lesů na období  2016 – 2025. 

Rada doporučuje:

62) … zastupitelstvu schválit směnu části p.p.č. 430 za p. p. č. 479/3, vše v k.ú. Zahorčice.